دوره 8، شماره 3 - ( 2-1397 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 1-11 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

najafi S S. The Effect of Music Therapy on the Level of Anxiety and vital Signs in Patients undergoing trans-esophageal Echocardiography . JAP. 2018; 8 (3) :1-11
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5332-fa.html
نجفی سید سعید، زارعی پور حیدر، یکتاطلب شهرزاد، معرف علی رضا. بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر میزان اضطراب و علائم حیاتی بیماران کاندید اکوکاردیوگرافی از راه مری . بیهوشی و درد. 1397; 8 (3) :1-11

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5332-fa.html


1- دانشکده پرستاری ومامایی حضرت فاطمه(س)شیراز
2- دانشکده پرستاری ومامایی حضرت فاطمه(س)شیراز ، hydarezarei@gmail.com
چکیده:   (464 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: تأثیــر موســیقی در کاهــش درد و اضطــراب در انــواع مداخله هــای پزشــکی نشــان داده اســت، هرچنــد کــه نتایــج ایــن مطالعــات در بررســی تأثیــر بیولوژیــک موســیقی گاهــی متناقــض بــوده اســت.در نتیجــه می تــوان گفــت کــه هنــوز چگونگــی تأثیــر بیولوژیــک موســیقی واضــح نیســت. عــدم وجــود تحقیقــات کافــی در مــورد فاکتورهــای بیولوژیــک، بــه خصــوص در بیمــاران ایرانــی بیانگــر نیــاز بــه تحقیقــات بیشــتر در ایــن زمینــه اســت. لــذا مطالعــه حاضــر بــا هــدف بررســی تأثیــر موســیقی برمیــزان اضطــراب و علائــم حیاتــی (فشــار خــون سیســتولیک و دیاســتولیک، ضربــان قلــب و تعــداد تنفــس) انجــام شــده اســت. نفــر از بیمــاران بــه شــیوه در دســترس انتخــاب و بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه 70 مــواد و روش هــا: در ایــن کارآزمایــی بالینــی، تعــداد  دقیقــه بــرای بیمــاران گــروه آزمــون پخــش شــد و بــرای افــراد گــروه کنتــرل 30آزمــون و کنتــرل تقســیم شــدند. موســیقی بــدون کلام بــه مــدت فقــط مراقبت هــای روتیــن انجــام شــد. ابزارهــا شــامل پرسشــنامه جمعیت شــناختی، پرسشــنامه اضطــراب اســپیلبرگرو چــک لیســت علائــم  SPSS حیاتــی بــود کــه بــا اســتفاده از آنهــا داده هــا قبــل از مداخلــه و بلافاصلــه بعــد از شــروع مداخلــه جمــع آوری شــدند. داده هــا بــا نــرم افــزار  در نظــر گرفتــه شــد.0/05 تجزیــه و تحلیــل شــدند و ســطح معنــی داری 21نســخه یافتــه هــا: دو گــروه از نظــر متغیرهــای جمعیــت شــناختی و بالینــی تفــاوت آمــاری معنــی داری نداشــتند. نمــره اضطــراب در گــروه آزمــون بعــد ). میانگیــن فشــار خــون سیســتولیک دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت P>0/05 از شــروع مداخلــه بــه صــورت معنــی داری کاهــش یافــت ( ). میانگیــن P<0/05 ). میانگیــن فشــار خــون دیاســتولیک دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی دار نداشــت ( P<0/05 معنــی دار نداشــت ( ). میانگیــن تعــداد تنفــس دو گــروه قبــل و بعــد از مداخلــه P>0/05 تعــداد نبــض درگــروه آزمــون بعــد از مداخلــه تفــاوت معنــی دار داشــت ( .)P>0/05 تفــاوت معنــی دار نداشــت ( نتیجــه گیــری: نتایــج حاکــی از آن اســت کــه می تــوان از موســیقی درمانــی جهــت کاهــش اضطــراب و متعادل ســازی ضربــان قلــب بیمــاران کاندیــد اکوکاردیوگرافــی از راه مــری اســتفاده کــرد. بررســی تاثیــر ایــن مداخلــه بــر روی علائــم حیاتــی نظیــر فشــارخون سیســتولیک، دیاســتولیک و تنفــس نیازمنــد تحقیقــات بــا مــدت زمــان طولانی تــر می باشــد.
متن کامل [PDF 347 kb]   (622 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۵/۱۲/۱۸ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۱

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb