دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 70-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد خوراسگان
2- دانشگاه اصفهان بخش روانشناسی ، aghamarani@yahoo.com
چکیده:   (1876 مشاهده)
زمینــه و هــدف: هــدف پژوهــش حاضــر، تعییــن و بــرازش مــدل راهبردهــای تنظیــم هیجانــی بــر اســاس ابعــاد دلبســتگی در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد بــود. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری آرتریــت  بیمــار از 300 روماتوئیــد مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان امــام خمینــی و کلینک هــای مرتبــط بــا ســامت شــهر تهــران بودنــد کــه از میــان آنهــا طریــق نمونه گیــری در دســترس بــر اســاس تشــخیص پزشــک متخصــص بــرای پژوهــش انتخــاب شــدند. ابزارهــای پژوهــش شــامل مقیــاس ابعــاد دلبســتگی، مقیــاس انطبــاق، مقیــاس خودکارآمــدی اجتماعــی، پرسشــنامه واکنش هــای ناکارآمــد و شــاخص خودافشاســازی پریشــانی بودنــد کــه                                                                 و بــا روش مدل یابــی معــادلات ســاختاری تحلیــل شــد.                          AMOS شــرکت کنندگان تکمیــل کردنــد. داده هــا بــا کمــک نرم افــزار یافته هــا: نتایــج تأثیــر مســتقیم و مثبــت اضطــراب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی، تأثیــر مســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی و تأثیــر مســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی بــر راهکارهــای انطباقــی را نشــان داد. همچنیــن تأثیــر مســتقیم و مثبــت اجتنــاب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی، تأثیــر مســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی و تأثیــر مســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی بــر راهکارهــای انطباقــی نشــان داده شــد. دیگــر نتایــج نشــان دهنــده تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی از طریــق خودکارآمــدی اجتماعــی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و مثبــت اضطــراب دلبســتگی از طریــق خودکارآمــدی اجتماعــی بــر راهکارهــای انطباقــی، تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی از طریــق ظرفیــت شــناختی ســرکوب افــکار ناخواســته بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی از طریــق خودافشاســازی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و مثبــت اجتنــاب دلبســتگی از طریــق خودافشاســازی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی از طریــق ظرفیــت شــناختی ســرکوب افــکار ناخواســته بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی بــود.   نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، لــزوم توجــه بــه درمان هایــی بــر اســاس متغیرهــای تأثیرگــذار بــر راهبــرد تنظیــم هیجانــی حائــز اهمیــت اســت.
متن کامل [PDF 520 kb]   (1663 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/10/26 | پذیرش: 1398/4/7 | انتشار: 1398/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.