دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 70-53 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Manshaee G, Yazdanfar M, Ghamarani A. Determination and Fitting of Emotional Regulation Strategies Model on the Basis of Attachment Dimensions in Patients with Rheumatoid Arthritis . JAP 2019; 10 (3) :53-70
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5434-fa.html
منشئی غلامرضا، یزدانفر مهناز، قمرانی امیر. تعیین و برازش مدل راهبردهای تنظیم هیجانی بر اساس ابعاد دلبستگی در بیماران مبتلا به آرتریت روماتوئید . بیهوشی و درد. 1398; 10 (3) :53-70

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5434-fa.html


1- دانشگاه آزاد خوراسگان
2- دانشگاه اصفهان بخش روانشناسی ، aghamarani@yahoo.com
چکیده:   (2035 مشاهده)
زمینــه و هــدف: هــدف پژوهــش حاضــر، تعییــن و بــرازش مــدل راهبردهــای تنظیــم هیجانــی بــر اســاس ابعــاد دلبســتگی در بیمــاران مبتــا بــه آرتریــت روماتوئیــد بــود. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر توصیفــی از نــوع همبســتگی اســت. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه بیمــاران مبتــا بــه بیمــاری آرتریــت  بیمــار از 300 روماتوئیــد مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان امــام خمینــی و کلینک هــای مرتبــط بــا ســامت شــهر تهــران بودنــد کــه از میــان آنهــا طریــق نمونه گیــری در دســترس بــر اســاس تشــخیص پزشــک متخصــص بــرای پژوهــش انتخــاب شــدند. ابزارهــای پژوهــش شــامل مقیــاس ابعــاد دلبســتگی، مقیــاس انطبــاق، مقیــاس خودکارآمــدی اجتماعــی، پرسشــنامه واکنش هــای ناکارآمــد و شــاخص خودافشاســازی پریشــانی بودنــد کــه                                                                 و بــا روش مدل یابــی معــادلات ســاختاری تحلیــل شــد.                          AMOS شــرکت کنندگان تکمیــل کردنــد. داده هــا بــا کمــک نرم افــزار یافته هــا: نتایــج تأثیــر مســتقیم و مثبــت اضطــراب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی، تأثیــر مســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی و تأثیــر مســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی بــر راهکارهــای انطباقــی را نشــان داد. همچنیــن تأثیــر مســتقیم و مثبــت اجتنــاب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی، تأثیــر مســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی و تأثیــر مســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی بــر راهکارهــای انطباقــی نشــان داده شــد. دیگــر نتایــج نشــان دهنــده تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی از طریــق خودکارآمــدی اجتماعــی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و مثبــت اضطــراب دلبســتگی از طریــق خودکارآمــدی اجتماعــی بــر راهکارهــای انطباقــی، تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اضطــراب دلبســتگی از طریــق ظرفیــت شــناختی ســرکوب افــکار ناخواســته بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی از طریــق خودافشاســازی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی غیرفعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و مثبــت اجتنــاب دلبســتگی از طریــق خودافشاســازی بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی، تأثیــر غیرمســتقیم و منفــی اجتنــاب دلبســتگی از طریــق ظرفیــت شــناختی ســرکوب افــکار ناخواســته بــر راهکارهــای غیرانطباقــی بیــش فعالســازی بــود.   نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج پژوهــش، لــزوم توجــه بــه درمان هایــی بــر اســاس متغیرهــای تأثیرگــذار بــر راهبــرد تنظیــم هیجانــی حائــز اهمیــت اســت.
متن کامل [PDF 520 kb]   (1734 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/10/26 | پذیرش: 1398/4/7 | انتشار: 1398/6/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb