دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 38-25 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی ، e.sorkhe@gmail.com
2- اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی- دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی- گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی
چکیده:   (2209 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف از ایــن مطالعــه بررســی اثــرات اســتفاده از بریــس زانــو و گــوه خارجــی به صــورت ترکیبــی و جــدا بــر روی  طیــف فرکانــس نیــروی عکس العمــل زمیــن طــی راه رفتــن در بیمــاران اســتئوآرتریت زانــو اســت.  ســال) بــا پــای پرانتــزی و دارای اســتئوآرتریت زانــو در قســمت داخلــی، در ایــن مطالعــه شــرکت 62/1 ± 2/0 مــرد (ســن: 24مــواد و روش هــا: ) بــا اســتفاده از 3) اســتفاده از گــوه خارجــی، (2) بــدون تداخــل (کنتــرل)؛ (1کردنــد. افــراد در چهــار شــرایط بــا ســرعت ترجیحــی خــود راه رفتنــد: ( ) بــا اســتفاده از هــر دو گــوه خارجی+بریــس زانــو. طیــف فرکانــس نیــروی عکس العمــل زمیــن در شــرایط مختلــف طــی راه رفتــن 4بریــس زانــو، و ( محاســبه شــد. % در راســتای عمــودی هنــگام اســتفاده از گــوه خارجــی نســبت بــه راه رفتــن بــدون تداخــل در هــر دو پــا کمتــر 99/5 یافته هــا: فرکانــس بــا تــوان بــود. همچنیــن ایــن شــاخص در راســتای عمــودی هنــگام اســتفاده از گــوه خارجــی+ بریــس کمتــر از راه رفتــن بــدون تداخــل در هــر دو پــا بــود. نتیجه گیــری: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه اســتفاده همزمــان از گــوه خارجــی+ بریــس والگوســی  زانــو در مقایســه بــا اســتفاده مجــزا از ایــن دو تداخــل در کاهــش طیــف فرکانــس نیروهــای عکس العمــل زمیــن طــی راه رفتــن موثرتــر می باشــد.
متن کامل [PDF 545 kb]   (959 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1396/12/9 | پذیرش: 1397/6/5 | انتشار: 1397/9/20

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.