دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 88-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

javdaneh N, soltanyan Z, ghasmi B. The effect of six week corrective exercises on pain and disability in patients with dyskinesias scapula syndrome. JAP 2020; 10 (4) :77-88
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5489-fa.html
جاودانه نورالله، سلطانیان زهره، قاسمی بهنام. تأثیر شش هفته تمرینات اصلاحی بر درد و ناتوانی زنان دارای سندروم دیسکنیزیای کتف. بیهوشی و درد. 1398; 10 (4) :77-88

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5489-fa.html


1- ، njavdaneh68@gmail.com
چکیده:   (1909 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد شــانه و کتــف یکــی از بیشــترین شــکایات معمــول در اجتمــاع امــروزی اســت. پیشــگیری از اختــالات کتــف بــه دلیــل جلوگیــری از آســیب های ثانویــه شــانه ماننــد ایمپینجمنــت و بی ثباتــی شــانه اهمیــت ویــژه ای دارد. افزایــش میــزان جراحــی شــانه و هزینه هــای آن نســبت بــه درمــان بــدون جراحــی ماننــد تمریــن درمانــی، لــزوم بــه کارگیــری برنامه هــای پیشــگیری از آســیب را پررنگ تــر کــرده اســت. بنابرایــن هــدف ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر شــش هفتــه تمرینــات اصاحــی بــر درد، و ناتوانــی در افــراد دارای ســندروم دیســکنیریای کتــف بــود. فـرد مبتا به دیسـکنریای کتف انتخـاب و به صورت 30 مـواد و روش هـا: جامعـه آمـاری تحقیـق حاضر زنـان مبتا به دیسـکنزیای کتف بـود. ابتدا تصادفـی بـه دو گـروه مداخلـه و کنتـرل تقسـیم بندی شـدند. آزمودنی هایـی کـه الگـوی برجسـتگی زاویـه تحتانـی و لبـه داخلـی کتـف داشـتند به عنـوان افـراد دارای دیسـکنزیای کتـف انتخـاب شـدند. در ادامـه پیش آزمـون ارزیابی درد با اسـتفاده از پرسشـنامه بصـری درد، و ناتوانی با اسـتفاده از پرسشـنامه ناتوانـی شـانه دسـت انجـام گرفـت. سـپس هشـت هفتـه تمرینـات ترکیبـی اصاحی جامـع شـامل تمرینات ثباتـی، تقویتـی و عصبی  از آزمـون واریانس با spss عضانـی سـه جلسـه در هفتـه بـه مـدت شـش هفته بـرای گروه مداخلـه انجام گرفـت. بـرای آنالیز داده هـا در نـرم افـزار اندازه گیـری تکراری اسـتفاده شـد.                              یافته هــا: بررســی های بیــن گروهــی پــس از مداخلــه درمانــی نشــان داد، در متغیــر شــدت درد و ناتوانــی اختــاف معنــی داری بیــن دو گــروه .)P<0/005مشــاهده گردیــد، بــه طــوری کــه در گــروه مداخلــه نســبت بــه گــروه کنتــرل بهبــود بیشــتری حاصــل شــد ( نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه یافته هــای تحقیــق، پیشــنهاد می شــود کــه تمرینــات اصاحــی کمربنــد شــانه بــرای بهبــود درد و ناتوانــی در افــراد دارای دیســکنریای کتــف اســتفاده شــود.
متن کامل [PDF 663 kb]   (1010 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/9/7 | پذیرش: 1398/10/27 | انتشار: 1398/11/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb