دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 96-89 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: A-10-541-1-1

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

farokhi H, Ansarishahidi M, Rezayi H, abrahemi A, arbkheradmand J. Comparing the Effectiveness of Schema Therapy, Acceptance and Commitment Therapy on Pain Acceptance, Pain Self-Efficacy in Spinal Column Surgery Patients. JAP 2020; 10 (4) :89-96
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5485-fa.html
فرخی حبیبه، انصاری شهیدی مجتبی، رضایی جمالویی حسن، ابراهیمی امراله، عرب خردمند جلیل. بررسی مقایسه اثر بخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و طرحواره درمانی بر پذیرش درد و خودکارآمدی درد در بیماران تحت جراحی ستون فقرات. بیهوشی و درد. 1398; 10 (4) :89-96

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5485-fa.html


1- دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
2- استادیارگروه روانشناسی، واحد نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف آباد، ایران
3- دانشیار مرکز تحقیقات روان تنی،گروه روان پزشکی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، ایران
4- جراح مغز و اعصاب، بیمارستان میلاد تهران، مرکز تحقیقات سلامت دفاعی ، تهران، ایران
چکیده:   (2186 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف  ایــن پژوهــش   مقایســه  اثربخشــی  درمــان  مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد و طرحــواره  درمانــی  بــر پذیــرش  درد و خــود  مراجعــه کننــده بــه بیمارســتان میــلاد اســت.   کارآمــدی  درد، در بیمــاران تحــت جراحــی ســتون فقــرات 96  مـــواد و روش هـــا: ایــن پژوهــش از نــوع نیمــه  آزمایشــی و بــا طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــا گــروه  کنتــرل و پیگیــری دوماهــه اســت. بیمــار واجــد ملاک هــای ورودی بــا روش نمونه گیــری در دســترس از بیــن بیمــاران مــرد کــه تحــت جراحــی  ســتون فقــرات    قــرار گرفته انــد، نفــره، دو گــروه آزمایــش  و یــک گــروه کنتــرل قــرار گرفتنــد. گــروه  اول 15  نفــر بــه  طــور تصادفــی در گروه هــای 45انتخــاب و از میــان آنهــا تعــداد  درمــان مبتنــی بــر پذیــرش و تعهــد و گــروه دوم  آمــوزش طرحــواره درمانــی را دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل  هیــچ  آموزشــی دریافــت نکردنــد و ســپس بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون آمــاری تحلیــل کواریانــس چنــد متغیــره (آنکــوا) اســتفاده شــد. یافته هــا: نتایــج پژوهــش حاکــی  از اثربخشــی هــردو مــدل درمانــی بــر پذیــرش درد و افزایــش خودکارآمــدی بیمــاران جراحــی ســتون فقرات  اســت. نتیجه گیــری: برحســب نتایــج حاصــل از ایــن پژوهــش طرحــواره درمانــی بــا تمرکــز بــر شــناخت ها و چالش هــا و درمــان  پذیــرش  وتعهــد بــا  ایجــاد تغییــر  مثبــت  و مناســب  در بیمــاران تحــت جراحــی می توانــد مــورد اســتفاده قرارگیــرد.
 
متن کامل [PDF 332 kb]   (1058 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/8/19 | پذیرش: 1398/10/27 | انتشار: 1398/11/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb