دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 12-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Pahlevan M, Besharat M A, Borjali A, Farahani H. The mediator role of alexithymia between ego defense styles and the intensity of pain in patients with chronic pain . JAP 2019; 10 (3) :1-12
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5422-fa.html
پهلوان مرضیه، بشارت محمدعلی، برجعلی احمد، فراهانی حجه اله. نقش واسطه ای ناگویی هیجانی میان سبک های دفاعی ایگو و شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1398; 10 (3) :1-12

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5422-fa.html


1- ، marziepahlevan@yahoo.com
چکیده:   (2316 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد مزمــن، از جملــه بیماری هــای روان-تنــی اســت کــه افــراد بســیاری در طــول زندگــی خــود بــا آن مواجــه می شــوند. هــدف از پژوهــش حاضــر، تعییــن نقــش واســطه ای ناگویــی هیجانــی میان ســبک های دفاعی ایگو و شــدت درد ادراک شــده در بیمــاران مبتلا بــه درد مزمن بود. سـاله مبتـلا به درد مزمـن مراجعه کننـده به کلینیک 60 تا 20 مـواد و روش هـا: روش پژوهـش همبسـتگی، و جامعـه آمـاری عبارت بـود از بیماران  ماه 3 بیمار که سـابقه حداقـل 502 .1396 درد ماهـان و کلینیـک جامـع طـب فیزیکـی و توانبخشـی آرمـان در شـهر تهـران، در خـلال بهـار تـا پاییـز دردهـای مزمـن اسـکلتی-عضلانی داشـتند، بـه صـورت هدفمند انتخاب شـده و پرسشـنامه های ناگویـی هیجانی تورنتو، سـبک های دفاعـی، و مقیاس درجـه بنـدی عددی شـدت درد را پاسـخ دادند. ، همبســتگی مثبــت 0.01 یافته هــا: یافته هــا نشــان داد شــدت درد بــا ناگویــی هیجانــی و ســبک های دفاعــی روان آزرده و رشــد نایافتــه در ســطح  رابطــه منفــی معنــادار، و بــا ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه در ســطح 0.01معنــادار داشــت. ناگویــی هیجانــی بــا ســبک دفاعــی رشــد یافتــه در ســطح ) توانســتند β= 0/26 و t= 6/06) و ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه (β= 0/19 و t= 4/31 همبســتگی مثبــت معنــادار داشــت. ناگویــی هیجانــی (0.01 ) و رشــد نایافتــه β= -0/35 وt= 8/75واریانــس شــدت درد را تبییــن کننــد. ناگویــی هیجانــی توانســت تبییــن کننــدۀ ســبک دفاعــی رشــد یافتــه ( ) نیــز باشــد.β = 0/27 و t = 6/17( نتیجه گیــری: بــر اســاس یافته هــا، رابطــۀ میــان ســبک دفاعــی رشــد نایافتــه و شــدت درد، یــک رابطــۀ خطــی ســاده نیســت؛ بلکــه ناگویــی هیجانــی می توانــد ایــن رابطــه را تحــت تاثیــر قــرار دهــد. همچنیــن ناگویــی هیجانــی می توانــد در نقــش یــک میانجــی کامــل بــرای دفاع هــای رشــد یافتــه و شــدت درد باشــد.
متن کامل [PDF 376 kb]   (1547 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/8/20 | پذیرش: 1398/2/7 | انتشار: 1398/6/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb