دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 10-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mahmoodsalehi H, Davoudi I, Mehrabizadehhonarmand M. Effectiveness of Mindfulness Oriented Recovery Enhancement Approach on Attentional Bias and Disability in Chronic Pain Patients . JAP 2019; 10 (1) :1-10
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5420-fa.html
محمودصالحی حدیث، داودی ایران، نیسی عبدالکاظم، مهرابی زاده هنرمند مهناز. اثربخشی رویکرد ارتقای بهبودی ذهن آگاه محور بر سوگیری توجه مرتبط با درد و ناتوانایی در بیماران مبتلا به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1398; 10 (1) :1-10

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5420-fa.html


1- دانشگاه شهید چ مران اهواز ، hadissalehi85@yahoo.com
2- دانشگاه شهید چ مران اهواز
چکیده:   (2217 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: توجــه انتخابــی بــه محــرکات مرتبــط بــا درد کــه بــه عنــوان ســوگیری توجــه شــناخته می شــود منجــر بــه شــدت درد، ناتوانایــی و کاهــش کیفیــت زندگــی می گــردد. هــدف از پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی رویکــرد ارتقــای بهبــودی ذهــن آگاه محــور بــر کاهــش ســوگیری توجــه مرتبــط بــا درد و ناتوانایــی در بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن بــود. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر یــک پژوهــش نیمــه تجربــی بــا پیش آزمــون - پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعه آمــاری پژوهــش حاضــر  نفــر از طریــق فراخــوان و 30 شــامل کلیــه بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن مراجعــه کننــده بــه مراکــز درمانــی شــهر اهــواز بــود کــه از میــان آن هــا بــه شــیوه داوطلبانــه بــر اســاس تشــخیص پزشــک متخصــص بــرای پژوهــش انتخــاب شــدند و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایشــی و کنتــرل ) بــود کــه M-RMDQ قــرار گرفتنــد. ابزارهــای پژوهــش شــامل آزمایــه تصویــری دات پــراب و پرسشــنامه ی تعدیــل شــده ناتوانایــی جســمی ( شــرکت کنندگان در مراحــل پیش آزمــون و پس آزمــون تکمیــل کردنــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل داده هــا از روش هــای آمــار توصیفــی و تحلیــل کوواریانــس اســتفاده گردیــد. یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه آمــوزش تمرینــات رویکــرد ارتقــای بهبــودی ذهــن آگاه محــور بــر کاهــش ســوگیری توجــه بــه محــرکات مرتبــط بــا درد و ناتوانایــی مؤثــر بــود. نتیجه گیــری: به کارگیــری درمان هــای روانشــناختی می توانــد راهگشــای روانشناســان، روانپزشــکان و کلیــه دســت اندرکاران حرفه هــای ســلامت عمومــی، در کنتــرل و درمــان هــر چــه بهتــر درد مزمــن باشــد.
متن کامل [PDF 314 kb]   (1344 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/8/18 | پذیرش: 1397/9/25 | انتشار: 1398/2/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb