دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 84-72 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hadadnezhad M, Yar Ahmadi Y, Abbasi A. The effects of sensorimotor training on proprioception and anticipatory postural adjustment of some trunk Muscle of subject with non-specific chronic low back pain . JAP 2019; 10 (1) :72-84
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5416-fa.html
حدادنژاد ملیحه، یاراحمدی یوسف، عباسی علی. بررسی تاثیر تمرینات سنسوری موتور بر حس عمقی و تطابق پوسچرال پیش بین برخی عضلات ناحیه تنه مبتلایان به کمردرد مزمن غیر اختصاصی . بیهوشی و درد. 1398; 10 (1) :72-84

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5416-fa.html


1- دانشگاه خوارزمی ، m.hadadnezhad@yahoo.com
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (2638 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف از انجــام ایــن تحقیــق بررســی تاثیــر تمرینــات سنســوری موتــور بــر حــس عمقــی و تطابــق پوســچرال پیــش بیــن برخــی عضــلات ناحیــه تنــه مبتلایــان بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی می باشــد.  نفــر از افــراد مبتــلا 24 پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. – مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون  ،173/00±2/95، قــد: 44/83±1/52نفــر، میانگیــن ســن:12بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی بــه صــورت تصادفــی بــه دو گــروه کنتــرل ( ) تقســیم شــدند. گــروه تجربــی 75/50±4/12، وزن: 172/66±3/93، قــد: 46/25±1/91 نفــر، میانگیــن ســن:12) و تجربــی (77/50±3/55وزن:  دقیقــه در هــر جلســه دریافــت کردند.بــرای انــدازه گیــری 45تمرینــات سنســوری موتــور را بــه مــدت هشــت هفتــه، ســه جلســه در هــر هفتــه و میــزان حــس عمقــی از گونیامتــر و تغییــرات تطابــق پوســچرال پیــش بیــن، زمــان شــروع فعالیــت عضــلات عرضــی شــکم/مورب داخلــی، مــورب خارجــی و ارکتــور اســپاین نســبت بــه تکلیــف فلکشــن بــازو بــا اســتفاده از الکترومایوگرافــی ســطحی اســتفاده شــد. داده هــا بــا اســتفاده از تحلیــل                               .)α>0/05 واریانــس انــدازه گیری هــای مکــرر مــورد تجریــه و تحلیــل قــرار گرفتنــد ( پــس آزمــون گــروه تجربــی در میــزان حــس عمقــی و تطابــق پوســچرال پیــش بیــن – یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه بیننمــرات پیــش آزمــون )تفــاوت معنــاداری وجــود داشــت p=0/001) و ارکتــور اســپاین (p=0/001)، مــورب خارجــی (p=0/001 عضــلات عرضــی شــکم/ مــورب داخلــی( در حالــی کــه در گــروه کنتــرل تفاوتمعنــی دار مشــاهده نشــد. نتیجــه گیــری: تمرینــات سنســوری موتــور بــه بیمــاران توانایــی یادگیــری تنظیــم عضــلات را می دهــد و در نتیجــه باعــث بهبــود عملکــرد عضــلات می شــود. بنابرایــن بــه نظــر می رســد تمرینــات سنســوری موتــور مداخلــه موثــری در برنامــه توانبخشــی بیمــاران کمــردرد باشــد.
متن کامل [PDF 441 kb]   (1185 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/7/27 | پذیرش: 1397/10/26 | انتشار: 1398/2/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb