دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 62-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Firoozi M, Edalatmehr Z. Psychological Factors effect on feedback to pain and chronic low back pain treatments: confrontation or withdrawal of pain? . JAP 2019; 10 (1) :50-62
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5413-fa.html
فیروزی منیژه، عدالت مهر زهرا. عوامل روان شناختی در بازخورد به درد و درمان کمردرد مزمن: گریز از درد یا رویارویی با درد؟ . بیهوشی و درد. 1398; 10 (1) :50-62

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5413-fa.html


1- دانشگاه تهران ، mfiroozy@ut.ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (2382 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: کمــر درد شــیوع بســیار بالایــی دارد و بــه دلیــل ایجــاد ناتوانــی هزینه هــای ســنگینی بــر بیمــار، خانــواده و جامعــه تحمیــل می کنــد و اگــر درمان هــا اثــر بخــش نباشــند، آســیب ها افزایــش می یابــد. هــدف اصلــی ایــن پژوهــش، بررســی عوامــل روان شــناختی موثــر بــر اثربخشــی درمــان و فراوانــی مراجعــات پزشــکی و شــدت درد ادراک شــده پــس از عمــل جراحــی در بیمــاران مبتــا بــه کمــر درد مزمــن بــود.  نفــر از بیمــاران مبتــا بــه کمــر درد مزمــن کــه تحــت عمــل جراحــی قــرار گرفتــه 120 مــواد و روش هــا:  پژوهــش حاضــر، از نــوع توصیفــی بــود. بودنــد، بــا در نظــر گرفتــن ماک هــای پژوهــش بــه صــورت نمونــه گیــری در دســترس از کلینیــک خصوصــی در شــهر دزفــول انتخــاب شــدند. ، پرسشــنامه تــرس از حرکــت NEO–PI-R بــرای بازخــورد بــه درد و درمــان، فــرم بلنــد پرسشــنامه IASمقیــاس نگــرش نســبت بــه بیمــاری  بــه روش رگرســیون SPSS22 ) و مقیــاس اضطــراب مــرگ تمپلــر مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار Tampaتمپــا ( چندگانــه تحلیــل شــدند. درصــد پاســخگویی بــه درمــان را 15 درصــد، و تــرس از حرکــت 11 یافته هــا: ضریــب همبســتگی چندگانــه نشــان داد کــه تــرس از مــرگ  درصــد پاســخگویی بــه درمــان را پیش بینــی کــرد. 3 درصــد و توافــق 3 درصــد، گشــودگی بــه تجربــه 11 تبییــن می کنــد. همچنیــن، برونگرایــی نتیجه گیــری: یافته هــای پژوهــش نشــان داد وقتــی بیمــار مبتــا بــه درد مزمــن گرایش هــای پذیرنــده دارد اثربخشــی درمــان افزایــش می یابــد و وقتــی بیمــار رفتارهــای اجتنابــی در پیــش می گیــرد، درمــان درد کــم اثرتــر می شــود.
متن کامل [PDF 309 kb]   (1252 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/7/14 | پذیرش: 1397/10/16 | انتشار: 1398/2/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb