دوره 10، شماره 1 - ( بهار 1398 )                   جلد 10 شماره 1 صفحات 100-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

asadi S Y, letafatkar A, shojaedin S, EFTEKHARY F. Comparison the effect of motor control, water exercise and combined exercise (land&water) on back motor control and trunk muscle endurance in patients with nonspecific chronic low back pain . JAP 2019; 10 (1) :85-100
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5406-fa.html
اسدی سیده یاسمن، لطافتکار امیر، شچاعالدین صدرالدین، افتخاری فرشته. مقایسه اثر تمرینات کنترل حرکتی، تمرین در آب و تمرینات ترکیبی بر کنترل حرکتی و استقامت عضلات تنه بیماران مبتلا به کمردرد غیراختصاصی مزمن . بیهوشی و درد. 1398; 10 (1) :85-100

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5406-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واخد ساری ، y_asadi61@yahoo.com
2- دانشگاه خوارزمی
3- دانشگاه شیراز
چکیده:   (2438 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: بیمـاران مبتـلا بـه کمـردرد مکانیکـی مزمـن دچـار اختـلال در کنترل حرکتـی و کاهـش اسـتقامت عضلات تنـه می باشـند و این اختـلالات بـا میـزان درد ایـن بیمـاران ارتبـاط دارد. هـدف از مطالعـه حاضـر مقایسـه اثربخشـی تمرینات کنتـرل حرکتـی، تمریـن در آب و تمرینات ترکیبـی بـر کنتـرل حرکـت و اسـتقامت عضـلات تنه بیمـاران مبتـلا به کمـردرد مکانیکـی مزمن می باشـد. مــواد و روش هــا: چهــل و هشــت بیمــار مبتــلا بــه کمــردرد مکانیکــی بــا اســتفاده از پرسشــنامه اسوســتری انتخــاب شــدند و بــه طــور تصادفــی نفر) تقســیم شــدند. 13نفــر) و گــروه کنتــرل (11نفــر)، تمرینــات ترکیبــی (12نفــر)، تمریــن در آب (12بــه چهــار گــروه تمرینــات کنتــرل حرکتــی ( هــر ســه گــروه تمرینــی هشــت هفتــه تمریــن تعییــن شــده را انجــام دادنــد و گــروه کنتــرل هیــچ تمرینــی انجــام نــداد. بــرای ســنجش کنتــرل حــرکات کمــر و اســتقامت عضــلات تنــه بیمــاران بــه ترتیــب از آزمون هــای لوماجوکــی و مــک گیــل اســتفاده شــد. بــرای مقایســه های درون .)α≤0/05 زوجــی و تحلیــل واریانــس یکطرفــه اســتفاده شــد. (tگروهــی و بیــن گروهــی متغیرهــا از آزمــون یافته هــا: نتایــج تحقیــق نشــان داد تفــاوت معنــاداری بیــن پیش آزمــون و پس آزمــون گروههــای تمرینــی در مقایســه بــا گــروه کنتــرل  در متغیــر کنتــرل حــرکات کمــر و اســتقامت عضــلات تنــه وجــود دارد امــا بیــن ســه گــروه تفــاوت معنــاداری مشــاهده نشــد. نتیجــه گیــری: محققــان گــزارش کردنــد، افــراد دارای کمــردرد بــا پرونیشــن عملکــردی پــا راه می رونــد کــه نتبجــه نهایــی پرونیشــن بیــش از حــد پــا، تمــاس ســریع تر بخــش داخلــی پــا نســبت  بــه حالــت نرمــال اســت کــه عملکردهــای ضــروری پــا صــورت نمی گیــرد. نتیجه گیــری: تمریــن در آب، تمرینــات کنتــرل حرکتــی و تمرینــات ترکیبــی بــر افزایــش کنتــرل حــرکات کمــر و اســتقامت عضــلات تنــه بیمــاران مبتــلا بــه کمــردرد مکانیکــی اثرگــذار بــوده و هــر ســه روش تمرینــی بــر درمــان کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی اثرگــذار می باشــد.
متن کامل [PDF 415 kb]   (1339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: 1397/6/7 | پذیرش: 1397/11/9 | انتشار: 1398/2/25

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb