دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 97-87 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Azizi M. Effectiveness of Migraine Specific Psychotherapy on measurements of a Patents’ Psychological Problems . JAP 2018; 9 (3) :87-97
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5403-fa.html
عزیزی معصومه. اثربخشی الگوی رواندرمانی ویژه بیماران میگرن بر مشکلات روان شناختی آ ن ها . بیهوشی و درد. 1397; 9 (3) :87-97

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5403-fa.html


دانشگاه زابل ، Masoumehazizi75@gmail.com
چکیده:   (2296 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: بیمـاران مبتـلا به میگـرن مشـکلات روان شـناختی فراوانـی دارند کـه افسـردگی، اضطـراب و اسـترس از مهمترین این مشـکلات هسـتند. در پژوهـش حاضـر بـه بررسـی اثربخشـی الگـوی رواندرمانـی ویـژه بیمـاران میگرن بـر مشـکلات روان شـناختی آ ن ها پرداخته اسـت. بیمــار میگــرن، بــه صــورت 30 مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیش آزمون-پس آزمــون بــا گــروه کنتــرل، تعــداد در دســترس از بیمارســتان خاتــم الانبیــا شــهر زاهــدان انتخــاب شــدند و بــه صــورت تصادفــی در دو گــروه آزمایــش و کنتــرل جای دهــی شــدند.  ســاعته، تحــت رواندرمانــی ویــژه بیمــاران میگــرن قــرار گرفتنــد، درحالی کــه آزمودنی هــای 2/5 جلســه 8 آزمودنی هــای گــروه آزمایــش طــی گــروه کنتــرل هیچ گونــه مداخلــه ای را طــی ایــن مــدت دریافــت نکردنــد. هــر دو گــروه آزمایــش و کنتــرل قبــل و بعــد از درمــان مقیــاس ) را تکمیــل نمودنــد. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره (مانکــوا) و 21-DASSافســردگی، اضطــراب و اســترس ( مــورد تجزیه وتحلیــل قــرار گرفــت. 18 SPSSتوســط یافته هـا: نتایـج تجزیه وتحلیـل داده هـا نشـان داد کـه در میانگیـن نمـرات افسـردگی، اضطراب و اسـترس قبـل و بعد از درمـان تفـاوت معنی داری ). به عبارت دیگـر، بـه نظـر می رسـد روان درمانـی ویـژه بیمـاران میگـرن بر مشـکلات روان شـناختی آنـان مؤثر بوده اسـت. P>0/001وجـود داشـت ( نتیجه گیــری: رواندرمانــی ویــژه میگــرن در کاهــش مشــکلات روان شــناختی بیمــاران میگــرن مؤثــر اســت؛ بنابرایــن، به عنــوان یــک درمــان اثربخــش بــرای بهبــود بهداشــت روان پیشــنهاد می گــردد.
واژه‌های کلیدی: میگرن، افسردگی، اضطراب، استرس، رواندرمانی
متن کامل [PDF 344 kb]   (2248 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1397/5/23 | پذیرش: 1397/7/1 | انتشار: 1397/9/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb