دوره 9، شماره 3 - ( پاییز 1397 )                   جلد 9 شماره 3 صفحات 65-52 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

bagheri S, Sajjadian I. Effectiveness of Mindfulness-Based Stress Reduction Treatment on the Severity of Sympoms and Pain Catastrophizing in Students with Premenstrual Dysphoric Disorder . JAP 2018; 9 (3) :52-65
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5394-fa.html
باقری سودابه، سجادیان ایلناز. اثربخشی درمان کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت علائم و فاجعه پنداری درد در دانشجویان مبتلا به اختلال ملال پیش از قاعدگی . بیهوشی و درد. 1397; 9 (3) :52-65

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5394-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، i.sajjadian@gmail.com
چکیده:   (2977 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: تأمیــن ســلامت زنــان یکــی از اهــداف اصلــی جهــت توســعه اجتماعــی و اقتصــادی جامعــه محســوب می شــود. ایــن پژوهــش بــا هــدف بررســی اثربخشــی درمــان کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــر شــدت علائــم و فاجعــه پنــداری درد دانشــجویان مبتــلا بــه اختــلال مــلال پیــش از قاعدگــی انجــام گرفــت.  روزه بود. بدیــن منظور 45 مــواد و روش هــا: روش پژوهــش نیمــه آزمایشــی از نــوع پیش آزمــون- پس آزمــون با گــروه کنتــرل و دوره ی پیگیــری  نفــر بــه شــیوه نمونه گیــری در دســترس انتخــاب و بــه پرسشــنامه ی 370 از بیــن دانشــجویان دانشــگاه آزاد اســلامی واحــد اصفهــان (خوراســگان)،  نفــر کــه تشــخیص مــلال پیــش از قاعدگــی را دریافــت نمودنــد، بــه شــیوه تصادفــی در 30غربالگــری علائــم قبــل از قاعدگــی پاســخ دادنــد. دوگــروه آزمایــش و کنتــرل جایگزیــن شــدند. آن هــا در ســه مرحلــه بــه پرسشــنامه های ثبــت روزانــه ی علائــم و فاجعــه پنــداری درد پاســخ دادنــد.  دقیقــه ای دریافــت کــرد، امــا بــر گــروه کنتــرل 90 جلســه ی گروهــی 8گــروه آزمایــش درمــان کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی را طــی  و بــا آزمــون تحلیــل کوواریانــس چنــد متغیــره مــورد تجزیــه تحلیــل قــرار گرفــت. SPSS-22 هیــچ مداخلــه ای انجــام نشــد. داده هــا  توســط یافته هــا: درمــان کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی برکاهــش شــدت علائم(جســمانی و روانشــناختی)و فاجعــه پنــداری درد(نشــخوار .)p>0/01فکــری، بزرگنمایــی و درماندگــی) در مراحــل پــس آزمــون و پیگیــری تأثیــر معنــا دار داشــت( نتیجه گیــری: درمــان کاهــش اســترس مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــه عنــوان یــک درمــان اثربخــش بــرای بهبــود شــدت علائــم و کاهــش فاجعــه پنــداری درد پیشــنهاد می گــردد.
متن کامل [PDF 371 kb]   (3123 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/3/20 | پذیرش: 1397/6/17 | انتشار: 1397/9/20

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb