دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 83-95 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bijarchian M H, Majlesi M, Farahpour N. The Effect of Foot Orthoses with Lateral Wedge on Gait Ground Reaction Forces and Loading Rate in Individuals with Medial Knee Osteoarthritis . JAP. 2018; 9 (2) :83-95
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5381-fa.html
بیجارچیان محمد حسن، مجلسی مهدی، فرهپور نادر. تأثیر کفی کفش با گوه خارجی بر نیروهای عکس العمل زمین و نرخ بارگذاری در گام برداری افراد مبتلا به استئوآرتریت داخلی زانو . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :83-95

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5381-fa.html


1- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.
2- گروه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران. ، majlesi11@gmail.com
3- گروه بیومکانیک ورزشی، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.
چکیده:   (222 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی تأثیــر کفــی کفــش بــا گــوه خارجــی بــر نیروهــای عکس العمــل زمیــن و نــرخ بارگــذاری در گام بــرداری افــراد مبتــلا بــه اســتئوآرتریت داخلــی زانــو بــود. فــرد ســالم بــا ســن، قــد و جــرم مشــابه در ایــن پژوهــش مــورد 10 فــرد مبتــلا بــه اســتئوآرتریت داخلــی زانــوی و 10 مــواد و روش هــا: تعــداد  5 ،0 مطالعــه قــرار گرفتنــد. متغیرهــای کینتیکــی و ســرعت راه رفتــن آزمودنی هــا در شــرایط راه رفتــن بــا پــای برهنــه، بــا کفــش دارای کفــی  وابســته و در مقایســه بیــن t و آزمــون Repeated measure درجــه خارجــی محاســبه گردیــد. در مقایســه درون گروهــی از روش آمــاری 11و  اســتفاده شــد. p>0/05 و بــا ســطح معنــاداری MANOVAگروهــی از آزمــون  .)p>0/05 یافته هــا: نتایــج نشــان داد اســتفاده از کفــی موجــب افزایــش معنــی داری در ســرعت راه رفتــن در گــروه اســتئوآرتریت گردیــده ( همچنیــن نیــروی عکس العمــل در پــای آســیب دیده نســبت بــه پــای ســالم در وضعیــت راه رفتــن بــا پــای برهنــه کمتــر بــود؛ در شــرایط اســتفاده از کفــی تقــارن در عملکــرد پاهــا بهبــود یافــت. به طورکلــی اســتفاده از کفــی موجــب افزایــش در تمــام مؤلفه هــای نیــروی عکس العمــل در گــروه اســتئوآرتریت گردیــد. نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه نتایــج ایــن پژوهــش، اســتفاده از کفــی موجــب بهبــود کنتــرل در جهــت قدامی-خلفــی و  ایجــاد تقــارن در عملکــرد ، نشــان دهنده کاهــش کنتــرل میانــی جانبــی در حیــن راه رفتــن می گــردد. بنابرایــن Fxپــای افــراد اســتئوآرتریت گردیــد. امــا افزایــش در مؤلفــه ممکــن اســت اســتفاده از نگهدارنــده مــچ پــا جهــت کنتــرل انحرافــات میانی-جانبــی موجــب پایــداری بیشــتر در حیــن راه رفتــن گــردد.
متن کامل [PDF 571 kb]   (169 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۲۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۲۱ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb