دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 10-23 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohamadpour S, Tajikzade F, Rahmani S. Mediating role of concern in the relationship between uncertainty of intolerance and illness perception with mental health in cancer patients . JAP. 2018; 9 (2) :10-23
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5378-fa.html
محمدپور سمانه، تاجیک زاده فخری، رحمانی سهیلا. نقش واسطه ای نگرانی در رابطه ی بین عدم تحمل بلاتکلیفی و ادراک بیماری با سلامت روان در بیماران مبتلا به سرطان . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :10-23

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5378-fa.html


1- دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.
2- دانشجوی دکتری روانشناسی بالینی، گروه روانشناسی بالینی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. ، f.tajikzade@shirazu.ac.ir
3- دانشجوی دکتری روانشناسی سلامت، گروه روانشناسی سلامت، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد البرز، البرز، ایران
چکیده:   (306 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: توجلله بلله سللامت روان بیمللاران مبتللا بلله سللرطان بلله دلیللل میللزان آسللیب و مللرگ و میللر ایللن بیمللاران بسللیار مهللم اسللت.  ی بیللن عللدم تحمللل باتکلیفللی و ادراک بیمللاری بللا سللامت روان در بیمللاران پژوهللش حاضللر بللا هللدف بررسللی نقللش واسللطه ای نگرانللی در رابطلله مبتللا بلله سللرطان بللود.  نفللر از بیمللاران مبتللا بلله سللرطان مراجعلله 300 ی توصیفللی مقطعللی بللود. در ایللن پژوهللش، مــواد و روش هــا: پژوهللش حاضللر یللک مطالعلله بلله شللیوه در دسللترس انتخللاب شللدند. جمللع آوری 1396 کننللده بلله بیمارسللتان امللام حسللین شللهر تهللران از اردیبهشللت تللا شللهریور مللاه سللال داده هللا بللا اسللتفاده از پرسشللنامه جمعیت شللناختی، پرسشللنامه نگرانللی، پرسشللنامه عللدم تحمللل باتکلیفللی، پرسشللنامه ادراک بیمللاری و  اسللتفاده شللد. SPSS-19 پرسشللنامه سللامت روان بللود. بللرای تحلیللل داده هللا از شللاخص های آمللار توصیفللی و اسللتنباطی بللا نللرم افللزار  ی درماندگللی روانشللناختی براسللاس ادارک بیمللاری یافته هــا: تحلیللل یافته هللا نشللان داد کلله در پیش بینللی سللامت روان بللا توجلله بلله مولفلله ی بهزیسللتی   دار وجللود دارد. همچنیللن در پیش بینللی سللامت روان بللا توجلله بلله مولفلله ی مثبللت معنللا بللا نقللش واسللطه ای نگرانللی رابطلله دار وجللود دارد. عللاوه بللر ایللن پیش بینللی سللامت روان  ی منفللی معنللا روانشللناختی براسللاس ادارک بیمللاری بللا نقللش واسللطه ای نگرانللی رابطلله دار وجللود دارد.  ی مثبللت معنللا ی درماندگللی روانشللناختی براسللاس عللدم تحمللل باتکلیفللی بللا نقللش واسللطه ای نگرانللی رابطلله بللا توجلله بلله مولفلله ی  ی بهزیسللتی روانشللناختی براسللاس عللدم تحمللل باتکلیفللی بللا نقللش واسللطه ای نگرانللی رابطلله در پیش بینللی سللامت روان بللا توجلله بلله مولفلله دار وجللود دارد. منفللی معنللا نتیجه گیــری: بللا توجلله بلله نتایللج پژوهللش حاضللر می تللوان پیشللنهاد داد کلله بلله منظللور بهبللود سللامت روان ایللن بیمللاران توجلله بلله متغیرهللای نگرانللی، عللدم تحمللل باتکلیفللی و ادراک بیمللاری طللی کارآزمایی هللای بالینللی بللا هللدف طراحللی مدل هللای مداخللله مناسللب یللا اصللاح مداخله هللای موجللود سللودمند خواهللد بللود.
متن کامل [PDF 359 kb]   (357 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۷/۱/۱۱ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb