دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 24-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akhavan Akbari G, ghazi A, Mohammadian Erdi A, Mirza Rahimy T, Mirzaei M. The efficacy of Sublingual Buprenorphine in controlling pain After lower extremity Orthopedic Surgeries under Spinal Anesthesia. JAP. 2018; 9 (2) :24-36
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5376-fa.html
اخوان اکبری قدرت، قاضی احمد، محمدیان اردی علی، میرزا رحیمی تیبا، اسمعیلی صبا. بررسی اثربخشی بوپرنورفین زیرزبانی در کنترل درد پس از اعمال جراحی ارتوپدی اندام تحتانی به روش بی حسی نخاعی . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :24-36

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5376-fa.html


1- اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2- اردبیل دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، , Dr.GhaziAhmad@Gmail.com
چکیده:   (276 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد یکــی از شــایع ترین علــل تأخیــر در ترخیــص بعــد از جراحــی بــوده و کنتــرل درد در بیمــاران ارتوپــدی از آن جهــت کــه درد در ایــن بیمــاران می توانــد بــا تأخیــر در حرکــت و محدودیــت حــرکات مفصلــی همــراه باشــد، از اهمیــت ویــژه ای برخــوردار اســت. مطالعــه ی حاضــر بــا هــدف اثربخشــی بوپرنورفیــن زیرزبانــی در کنتــرل درد پــس از اعمــال جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی انجــام گرفــت.  ASA بیمــار کاندیــد اعمــال جراحــی ارتوپــدی انــدام تحتانــی تحــت بی حســی اســپاینال بــا 60 مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه در مجمــوع  20 PCA) mg یــک یــا دو، طــی یــک کارآزمایــی بالینــی دو ســو کــور تصادفــی در قالــب دو گــروه کنتــرل )دریافــت کننــده ی مورفیــن بــا پمــپ  ســاعت) مــورد مطالعــه قــرار گرفتنــد. مداخله هــا در ریــکاوری و بعــد از عمــل جراحــی انجــام 8هــر0/4 mg))  و بوپرنورفیــن زیــر زبانــی 100 ccدر ، میــزان مپریدیــن مصرفــی، و عــوارض جانبــی شــامل تهــوع و اســتفراغ، سداســیون، و خــارش در 24 و 16 ،8 ،1 شــد. درد بیمــاران در ســاعت های  ســاعت اول بعــد از جراحــی ارزیابــی و ثبــت  شــد. 24 یافته هــا: بیمــاران دو گــروه کنتــرل )دریافــت کننــده ی مورفیــن)  و گــروه مداخلــه ) بوپرنورفیــن) از لحــاظ متغیرهــای پایــه شــامل توزیــع جنســی ) تفاوت P=0/510))، و میانگیــن مــدت عمــل جراحــی P=0/519) ASA)، کلاس P=0/195))، میانگیــن وزن P=0/350))، میانگیــن ســنی P=0/766) )، و P>0/044) 16 ،)P=0/025) 8 آمــاری معنــی داری بــا یکدیگــر نداشــتند. میانگیــن شــدت درد در گــروه بوپرنورفیــن زیــر زبانــی در ســاعت های  ســاعت بعــد از عمــل در گــروه 24 ) بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از گــروه کنتــرل )مورفیــن) بــود. میانگیــن مپریدیــن مصرفــی در P>0/003) 24 ). دو P=0/019 و 49/33±19/02 mg در مقابــل 38/50±15/60 mg)بوپرنورفیــن زیــر زبانــی بــه طــور قابــل توجهــی کمتــر از گــروه مورفیــن بــود  ســاعت مــورد بررســی بــا یکدیگــر نداشــتند.24 گــروه تفاوتــی از لحــاظ عــوارض جانبــی )ســطح سداســیون، حالــت تهــوع، اســتفراغ، و خــارش) در  بوپرنورفیــن زیرزبانــی در مقایســه بــا گــروه کنتــرل )مورفیــن)، دارویــی موثرتــر در ً نتیجه گیــری: یافته هــای مطالعــه ی حاضــر نشــان داد کــه اولا کاهــش درد پــس از جراحی هــای ارتوپــدی انــدام تحتانــی می باشــد و ثانیــا از لحــاظ عــوارض جانبــی نیــز کــم عارضــه بــوده و پروفایــل ایمنــی آن قابــل مقایســه بــا مورفیــن می باشــد.
متن کامل [PDF 356 kb]   (123 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۳/۱۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb