دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 12-18 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Mohseni M. the ability of nurses for tracheal intubation versus laryngeal mask insertion in airway management before and after a manikin-based workshop the ability of nurses for tracheal intubation versus laryngeal mask insertion in airway management before and after a manikin-based workshop . JAP. 2018; 9 (1) :12-18
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5371-fa.html
خداوردی مریم، چاوشی علیرضا، محسنی مسعود. توانایی پرستاران در اداره راه هوایی با لوله گذاری تراشه و ماسک حنجره ای قبل و بعد از کارگاه آموزشی با مولاژ . بیهوشی و درد. 1397; 9 (1) :12-18

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5371-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- دانشگاه علوم پزشکی ایران ، Masood.mohseni@gmail.com
چکیده:   (428 مشاهده)
زمینــه و هــدف: اداره راه هوایــی یــک از مهارت هــای کلیــدی در اداره و درمــان بیمــاران بدحــال اســت. در بخش هــای بیمارســتان قبــل از رســیدن متخصــص بیهوشــی یــا تیــم مجــرب، ایــن وظیفــه بــه عهــده پرســتاران اســت کــه آمــوزش کافــی در ایــن مــورد ندیده انــد. هــدف از انجــام مطالعــه ی حاضــر بررســی میــزان کارایــی پرســتاران قبــل و بعــد از کارگاه آموزشــی لوله گــذاری تراشــه و ماســک حنجــره ای اســت.  12 تــا 1 پرســتار شــاغل در بخش هــای بیمارســتان های آموزشــی تهــران بــا ســابقه کار 68 مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه ی نیمــه تجربــی، ســال وارد مطالعــه شــدند. در مــورد آشــنایی بــا روش صحیــح گذاشــتن ایــروی، ونتیلاســیون بــا ماســک و آمبوبــگ، جاگــذاری ماســک حنجــره ای، و اینتوباســیون بــا لولــه تراشــه از پرســتاران پرســش شــفاهی شــد. در مرحلــه بعــد، قابلیــت انجــام مــوارد بــالا روی مــولاژ مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت.  دقیقــه آمــوزش تئــوری و عملــی روی مــولاژ بــرای هــر فــرد، مجــددا توانایــی انجــام مــوارد بــالا بــا حداکثــر دو بــار تــلاش 1۰پــس از مجموعــا مــورد ســنجش قــرار گرفــت.  درصــد آنهــا 2۰ یافته هــا: بیشــتر پرســتاران اظهــار کردنــد کــه بــا گذاشــتن ایــروی و ونتیلاســیون بــا ماســک آشــنایی دارنــد امــا تنهــا حــدود  درصــد شــرکت کننــدگان ماســک ۹۰ دقیقــه ای، بیــش از 1۰در پیــش آزمــون ونتیلاســیون بــا ماســک را درســت انجــام دادنــد. پــس از آمــوزش  درصــد بــود.1۳ حنجــره ای را بــه شــکل درســت قــرار دادنــد. ایــن توانایــی در مــورد اینتوباســیون بــا لولــه تراشــه تنهــا نتیجه گیــری: افــزودن ماســک حنجــره ای بــه ترالــی احیــا و آمــوزش کوتــاه مــدت و دوره ای پرســتاران در مــورد ایــن وســیله، روشــی کارامــد بــرای برقــراری راه هوایــی بیماران در شــرایط اورژانســی اســت.
متن کامل [PDF 334 kb]   (339 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اداره راه هوایی
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۲/۷ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb