دوره 9، شماره 2 - ( تابستان 1397 )                   جلد 9 شماره 2 صفحات 1-9 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Effective herbal antinociceptive formulation for Muscle pain Based on traditional medicine . JAP. 2018; 9 (2) :1-9
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5367-fa.html
احمدی ماندانا، مهدوی حسین، حدادی زهره. فرمولاسیون گیاهی تسکین دهنده دردهای عضلانی بر اساس یافته های طب سنتی . بیهوشی و درد. 1397; 9 (2) :1-9

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5367-fa.html


1- ، mandana.ahmadi84@gmail.com
چکیده:   (291 مشاهده)
 درد بــه عنــوان یــک ســیگنال عمومــی ایجــاد بیمــاری بــوده و شــایع ترین علامــت ایجــاد بیمــاری محســوب می شــود. پزشــکی مــدرن و طــب ســنتی دارای اهــداف مشــترکی در کاهــش درد و هم چنیــن شناســایی علــل ایجــاد درد دارنــد. متاســفانه داروهــای صنعتــی بــه ویــژه آنتاگونیســت های اپیوئیــدی اغلــب دارای اثــرات ســو کوتــاه مــدت و بلنــد مــدت می باشــند. در نتیجــه شــاهد تمایــل هرچــه بیشــتر و بیشــتر بیمــاران در جایگزینــی طــب گیاهــی بــه عنــوان درمــان اولیــه، مکمــل و یــا جایگزیــن بــرای درمــان درد هســتند. رزمــاری دارای دی ترپن هــای فنولــی ماننــد کارنوزولیــک اســید، کارنــوزول، رزمانــول، اپــی و ایــزو روزمانــول و رزمارینیــک اســید می باشــد، کــه دارای اثــرات فارماکولوژیکــی مختلفــی از جملــه اثــرات ضــد التهابــی و ضــد دردی اســت. اثــر ضــد دردی رزمــاری بــه واســطه ترکیبــات فنولــی بــه ویــژه رزمارینیــک اســید می باشــد و فعالیــت ضــددردی رزمــاری روی هــر دو سیســتم عصبــی مرکــزی و محیطــی موثــر می باشــد. نتایــج نشــان می دهــد اثــر ضــد دردی رزمــاری ممکــن اســت بــه واســطه مکانیســم های اپیوئیدهــا، گلوتامیــک و گابــا باشــد، گامــا آمینوبوتیریــک اســید(گابا) یــک مهــار کننــده اولیــه سیســتم عصبــی مرکــزی عصبــی پســتانداران محســوب می شــود. رزمــاری بــا ســرکوب تشــکیل پروســتاگلاندین اثــرات ضدالتهابــی خــود را اعمــال می کنــد. رزمــاری جریــان خــون زیــر پوســت را افزایــش می دهــد، همچنیــن بــرای دردهــای ماهیچــه ای و اسپاســم مفیــد می باشــد. اثــرات ضــد دردی ســیاهدانه بــه واســطه مکانیســم تحریــک مســتقیم رســپتورهای اپیوئیــدی واقــع در سیســتم عصبــی مرکــزی و اثــر مهــاری آن بــر واســطه های التهابــی می باشــد. فعالیــت ضــد دردی ایــن گیــاه ممکــن اســت بــه علــت وجــود تانن هــا و فلاونوئیدهــای آن باشــد کــه ایــن ترکیبــات دارای خــواص ضــد دردی می باشــند.
واژه‌های کلیدی: درد، رزماری، سیاهدانه، طب سنتی
متن کامل [PDF 318 kb]   (217 دریافت)    
نوع مطالعه: مروری | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۷ | پذیرش: ۱۳۹۷/۲/۳ | انتشار: ۱۳۹۷/۹/۲۰

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb