دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 55-67 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Firoozi M, Besharat M A, Souri Z. The predicting effect of attachment styles on pain catastrophizing, self-efficacy and acceptance in patients with chronic pain . JAP. 2018; 9 (1) :55-67
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5365-fa.html
فیروزی منیژه، بشارت محمدعلی، سوری زینب. اثــر پیش بینی کنندگــی ســبک های دلبســتگی بــر خودکارآمــدی و پذیــرش درد بیمــاران مبتـلـا بــه درد مزمــن . بیهوشی و درد. 1397; 9 (1) :55-67

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5365-fa.html


1- دانشگاه تهران ، mfiroozy@ut,ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (410 مشاهده)
 زمینه و هدف: تفاوت در سـبک های دلبسـتگی با متغیرهای شـناختی در بیماران مبتلا به درد مزمن مرتبط دانسـته شـده اسـت؛ اما مکانیسـم هایی کـه از طریـق آن سـبک های دلبسـتگی بـر عوامل شـناختی تأثیـر می گذارند هنوز ناشـناخته اند. هـدف پژوهش حاضر بررسـی اثـر پیش بینی کنندگی سـبک های دلبسـتگی بر خودکارآمـدی و پذیـرش درد بیماران مبتلا بـه درد مزمن بود. درصد زن) صـورت گرفت. نمونه ها به 61/7 درصد مـرد و 38/3 بیمار درد مزمـن (120 مـواد و روش هـا: مطالعـه توصیفی- همبسـتگی حاضر بـر روی روش  نمونه گیـری در دسـترس از بیـن بیمـاران درد مزمنـی کـه در یـک مقطع زمانی سـه ماهه بـه کلینیک درد بیمارسـتان اختر مراجعه کـرده بودند انتخـاب شـدند. این افراد پرسشـنامه های اطلاعات جمعیت شـناختی، سـبک های دلبسـتگی بزرگسـال، خودکارآمـدی و پذیـرش درد را تکمیل کردند. داده هـای به دسـت آمده، با محاسـبه ضریب همبسـتگی پیرسـون و رگرسـیون چنـد متغیره گام بـه گام مورد تحلیل قـرار گرفت. ) وجود داشـت. در تحلیل رگرسـیون نیز تنها P>0/01 یافته هـا: ارتبـاط معنـاداری بین سـبک های دلبسـتگی و متغیرهای مـلاک در پژوهش حاضـر ( سـبک های دلبسـتگی ایمـن بـه طور مثبت و دوسـوگرایی بـه طور منفی توانسـتند خودکارآمـدی و پذیـرش درد را در بیماران مبتلا بـه دردهای مزمن پیش بینـی کنند. نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه اینکــه ســبک های دلبســتگی ایمــن و دوســوگرا توانســت خودکارآمــدی و پذیــرش درد را در بیمــاران درد مزمــن پیش بینــی کنــد پیشــنهاد می شــود مراکــز مرتبــط، برنامه هایــی در زمینــه پیشــگیری، تشــخیص و درمان هــای مبتنــی بــر ترمیــم دلبســتگی بــرای کاهــش عــوارض ناشــی از درد مزمــن، مؤثــر باشــند بــا تدویــن و اجــرا کننــد. بدیــن وســیله از آســیب ها و مشــکلات حاصلــه جلوگیــری و در جهــت ارتقــای ســلامت روان، گامــی مؤثــر بردارنــد.
 
متن کامل [PDF 341 kb]   (209 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۱۱/۵ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۹ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb