دوره 9، شماره 1 - ( بهار 1397 )                   جلد 9 شماره 1 صفحات 31-43 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Akhavan Akbari G, Entezari Asl M, Ghazi A, MirzaRahimy T, mirzai M. comparative study of the infusion of ketorolac and acetaminophen in reducing postoperative pain and opioid consumption in patients undergoing orthopedic surgery of the lower limbs. JAP. 2018; 9 (1) :31-43
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5361-fa.html
اخوان اکبری قدرت، انتظاری اصل مسعود، قاضی احمد، میرزا رحیمی تیبا، میرزایی مینا. بررسی مقایسه ای تاثیر انفوزیون کتورولاک و استامینوفن وریدی در کاهش میزان درد و مصرف مخدر پس از عمل بیماران تحت جراحی ارتوپدی اندام های تحتانی . بیهوشی و درد. 1397; 9 (1) :31-43

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5361-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
چکیده:   (485 مشاهده)

 زمینــه و هــدف: درد یکــی از عوامــل مهــم در پذیــرش انجــام جراحــی در بیمــاران بــوده و شــاید مهمتریــن عامــل تــرس از جراحــی باشــد. اســتاندارد طلایــی در کنتــرل درد بعــد از عمــل، اســتفاده از داروهــای مخــدر می باشــد، ولــی اســتفاده از آن بعلــت عــوارض جانبــی محــدود می گــردد. مطالعــه حاضــر بــا بررســی مقایســه ای تاثیــر انفوزیــون کتــورولاک و اســتامینوفن در کاهــش میــزان درد و مصــرف مخــدر پــس از عمــل بیمــاران تحــت جراحــی ارتوپــدی اندام هــای تحتانــی طراحــی و انجــام گرفتــه اســت. بیمــار کاندیــد جراحــی 100 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه یــه صــورت کار آزمایــی بالینــی تصادفــی دوســو کــور می باشــد. در ایــن مطالعــه تعــداد  نفــره تقســیم شــدند. 50 گــروه 2 ارتوپــدی اندام هــای تحتانــی بــا بیهوشــی عمومــی بــه صــورت تصادفــی و بــر اســاس جــدول اعــداد تصادفــی بــه  لیتر ســرم نرمال 1 میلی گرم کتــورولاک داخــل 90 ســاعت بــه صــورت وریــدی دریافــت کــرده و گــروه دوم نیــز 6 گــرم اســتامینوفن هــر 1گــروه اول  در ســاعت های VAS ســاعت  بصــورت انفوزیــون دریافــت کردنــد. بــرای ارزیابــی میــزان درد بیمــاران پــس از جراحــی از سیســتم 24ســالین طــی   اســتفاده شــد و میــزان درد آنهــا مــورد ارزیابــی قــرار گرفــت. در صــورت بــروز درد در بیمــاران بــرای آنهــا مپریدیــن تزریــق شــد و در 24 و 12صفــر، انتهــا دوز داروی مپریدیــن مصرفــی اندازه گیــری و ثبــت شــد. در انتهــا تمامــی اطلاعــات وارد برنامــه آنالیز آماری شــده و بــه تحلیل داده هــا پرداختیم. ســاعت) در ابتــدا تاثیــر کمتــری 6 یافته هــا: در ایــن مطالعــه مشــاهده شــد کــه تجویــز اســتامینوفن وریــدی بــه صــورت تجویــز وریدی(هــر  ســاعت مشــاهده شــد کــه اثــرات اســتامینوفن در کاهــش درد بیــش از کتــورولاک 12 نســبت بــه انفوزیــون کتــورولاک داشــت ولــی پــس از  ســاعت میــزان 12 می باشــد. همچنیــن میــزان دریافــت مپریدیــن در ابتــدا در گــروه کتــورولاک کمتــر از گــروه اســتامینوفن بــود ولــی پــس از دریافــت مپریدیــن در گــروه کتــورولاک افزایــش یافــت. همچنیــن مشــاهده شــد کــه میــزان تهــوع و اســتفراغ در گــروه انفوزیــون کتــورولاک بــه صــورت معنــی داری کمتــر از گــروه دریافــت کننــده اســتامینوفن وریــدی رخ داد. ولــی میــزان رضایــت بیمــاران از بــی دردی اســتامینوفن وریــدی بیــش از انفوزیــون کتــورولاک بــود. نتیجه گیــری: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه میــزان تاثیــر اســتامینوفن و کتــورولاک در ســاعات مختلــف متفــاوت می باشــد. بــه طوریکــه  ســاعت دوم در گــروه اســتامینوفن تغییــر معنــی داری داشــته اســت. 12 ســاعت اول در گــروه کتــورولاک و در 12 میــزان

متن کامل [PDF 594 kb]   (306 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: ۱۳۹۶/۱۰/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۷/۱/۱۴ | انتشار: ۱۳۹۷/۲/۲۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb