دوره 8، شماره 2 - ( 12-1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 84-92 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Aghajani M, Nasrabadi T, Ebrahimi Abyaneh E. The effect of BLS training through video feedback on the performance of non-professional saviors . JAP. 2018; 8 (2) :84-92
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5359-fa.html
آقاجانی مژگان، نصرآبادی طاهره، ابراهیمی ابیانه ابراهیم. بررسی تاثیر آموزش احیای قلبی ریوی پایه به روش ویدیو فیدبک بر عملکرد ناجیان غیر حرفه ای . بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :84-92

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5359-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران ، taherehnasrabadi2009@gmail.com
چکیده:   (2049 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: کمــک بــه بیمــاران دچــار ایســت قلبــی بســتگی بــه ســرعت و کیفیــت معالجــه دارد لــذا افــراد غیــر حرفــه ای عمومــا از انجــام ایــن عمــل ناتــوان هســتند و هــر نــوع آمــوزش بــه ایــن افــراد اعــم از حضــور در کلاس، برنامه هــای تلویزیونــی، مطبوعــات و کتــاب می توانــد بــه نجــات جــان ایــن افــراد کمــک کنــد. هــدف از ایــن پژوهــش ایــن اســت کــه آیــا آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر عملکــرد ناجیــان غیــر حرفــه ای تاثیــر دارد؟ مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع تجربــی بــوده کــه بــه منظــور تاثیــر آمــوزش احیــای قلبــی ریــوی پایــه بــه روش ویدیــو فیدبــک بــر  نفــر از دانشــجویان پرســتاری ســال اول کــه بــه صــورت تصادفــی ســاده در 50 عملکــرد ناجیــان غیــر حرفــه ای پرداختــه اســت نمونــه پژوهــش دو گــروه آزمــون (ســخنرانی،آموزش عملــی، ویدیــو فیدبــک) و گــروه کنتــرل (ســخنرانی و آمــوزش عملــی) وارد مطالعــه  شــدند. از ابــزار ویدیــو  اســتفاده شــد. 1393 و چــک لیســت اســتاندارد جامــع خدمــات پرســتاری چــاپ 2015 و چــک لیســت انجمــن گایدلایــن احیــای قلبی ریــوی نتایــج عملکــرد ایــن دو گــروه پــس از جمــع آوری داده هــا مــورد تجزیــه و تحلیــل آمــاری قــرار گرفــت. ، کــه ایــن میانگیــن در گــروه 17/2 و بعــد از آزمــون مجــدد برابــر 11 یافته هــا: میانگیــن نمــرات قبــل از آزمــون مجــدد در گــروه آزمــون  p-value>0/001 مقــدار t-test بــه دســت آمــد. همچنیــن بــا انجــام آزمــون 14/62 و بعــد از آزمــون مجــدد 12/5کنتــرل قبــل از آزمــون مجــدد اســتخراج شــد کــه تفــاوت معنــاداری را بــه همــراه داشــت. نتیجه گیری: آموزش به روش ویدیو فیدبک بر عملکرد دانشجویان پرستاری در گروه آزمون موثر است.
متن کامل [PDF 294 kb]   (187 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: ۱۳۹۶/۹/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb