دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 37-45 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Heidari Moghadam R, Babamiri M. A survey of relationship between severity and pain states with disability in patients with low back pain . JAP. 2018; 8 (4) :37-45
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5353-fa.html
حیدری مقدم رشید، بابامیری محمد، کریمی صفورا، رستمی فاطمه، علیپور نسیم. بررسی ارتباط بین شدت و حالات درد با ناتوانی های ایجاد شده در بیماران مبتلا به کمر درد . بیهوشی و درد. 1396; 8 (4) :37-45

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5353-fa.html


1- ، m.babamiri@umsha.ac.ir
چکیده:   (1530 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: کمــر درد یکــی از علــل شــایع  ویزیــت و انجــام مراقبت هــای پزشــکی اســت. کمــردرد مزمــن تأثیــر قابــل توجهــی در وضعیــت عملکــردی و محــدود کــردن فعالیــت شــغلی دارد. در پژوهش هــای مربــوط بــه دردهــای مزمــن، ناتوانی جســمی ناشــی از کمــردرد اهمیــت ویــژه ای دارد. هــدف از پژوهــش حاضــر تعییــن ارتبــاط بیــن شــدت و حــالات درد بــا ناتوانی هــای ایجــاد شــده در افــراد مبتــا بــه کمــر درد بــود.  بیمــار مبتــا بــه کمــر درد بــه روش نمونــه گیــری 75 مــواد  و روش هــا: ایــن مطالعــه از نــوع همبســتگی اســت و به صــورت مقطعــی انجــام گرفــت. در دســترس وارد مطالعــه شــدند. جهــت انــدازه گیــری شــدت درد پرسشــنامه درد مــک گیــل و جهــت ارزیابــی میــزان ناتوانــی ناشــی از کمــر درد از  انجــام گرفــت.SPSS21 اســتفاده شــد. تجزیــه و تحلیــل داده هــا بــا اســتفاده از نــرم افــزار WHODAS 2 پرسشــنامه اســتاندارد بین المللــی یافته هــا: نتایــج ایــن مطالعــه نشــان داد کــه اکثــر حالت هــای درد مــورد بررســی بــا زیرمقیــاس معاشــرت بــا مــردم ارتبــاط مثبــت معنــی دار دارنــد  ) . همچنیــن ارتبــاط مثبــت و معنــی داری بیــن شــدت درد و ارتبــاط اجتماعــی، فعالیــت زندگــی، حضــور در جامعــه و ناتوانــی p >0/05) و (p >0/01( . )p >0/05)  و (p >0/01کلــی یافــت شــد ( نتیجه گیــری: براســاس نتایــج ناتوانی هــای ایجــاد شــده تنهــا فیزیکــی نیســتند و کمــر دارد در انــواع و شــدت های مختلــف جنبه هــای مهــم زندگــی روانــی و اجتماعــی افــراد را تحــت تأثیــر قــرار می دهــد لــذا توجــه بــه جنبه هــای ذکــر شــده و اســتفاده از مداخــات روانشناســی در کاهــش ناتوانی هــای ایجــاد شــده ناشــی از کمــر درد می توانــد مؤثــر باشــد.
واژه‌های کلیدی: ناتوانی، کمردرد، شدت درد، حالت درد
متن کامل [PDF 346 kb]   (170 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱۵ | پذیرش: ۱۳۹۶/۹/۴ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb