دوره 8، شماره 2 - ( 12-1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 1-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

asadi majareh S, sepehrian azar F. Evaluating the role of anxiety model in pain perception in chronic pain Patients with Generalized anxiety syndrome. JAP. 2018; 8 (2) :1-14
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5351-fa.html
اسدی مجره سامره، سپهریان آذر فیروزه. مقایسه مدل های اضطراب در تبیین ادراک درد بیماران مبتلا به درد مزمن دارای نشانگان اضطراب فراگیر . بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :1-14

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5351-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت ، asadimajreh_psy@yahoo.com
2- دانشگاه ارومیه
چکیده:   (1318 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن بــرازش مدل هــای اضطــراب در تبییــن ادراک درد بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن انجــام گردیــد. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر در چارچــوب یــک طــرح همبســتگی از نــوع معــادلات ســاختاری انجــام شــد. نمونــه آمــاری پژوهــش حاضــر نفــر از مبتلایــان بــه درد مزمــن دارای نشــانگان اختــلال اضطــراب فراگیــر مراجعــه کننــده بــه کلینیک هــای تخصصــی درد شــهر 210شــامل  رشــت بــود کــه بــه روش نمونه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند و پرسشــنامه های ادراک درد، دشــواری های تنظیــم هیجــان، بیانگــری هیجانــی، آلکســیتیمیا، فراخلــق، کنتــرل عاطفــه، نگرانــی، نشــخوار فکــری و روان رنجــوری را تکمیــل کردنــد. جهــت تحلیــل داده هــا، شــاخص های توصیفــی فراوانــی، درصــد، میانگیــن و انحــراف معیــار و روش آمــاری ضریــب همبســتگی پیرســون و روش معــادلات ســاختاری اســتفاده شــد. ). متغیرهــای بیانگــری P>0/01 یافته هــا: نتایــج نشــان داد کــه متغیــر تنظیــم هیجــان دارای اثــر مســتقیم بــر متغیــر ادراک درد اســت ( هیجانــی، فراخلــق، کنتــرل عاطفــه و آلکســیتیمیا دارای اثــر مســتقیم بــر متغیــر تنظیــم هیجــان و اثــر غیرمســتقیم بــر متغیــر ادراک درد ). متغیــر روان رنجــوری نیــز بــه واســطه نقــش میانجــی نگرانــی بــا ادراک درد در بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن رابطــه P>0/01 می باشــد( .)P>0/01). همچنیــن، اثــر مســتقیم روان رنجــوری بــا نگرانــی و نشــخوار فکــری معنــادار بــود(P>0/01دارد( نتیجه گیــری: بــر اســاس یافته هــای پژوهــش می تــوان نتیجــه گرفــت کــه متغیرهــای هیجانــی و شــناختی قــادر بــه تبییــن ادراک درد بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن می باشــند. 
متن کامل [PDF 396 kb]   (562 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۸/۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb