دوره 8، شماره 2 - ( 12-1396 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 72-83 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salehi S, sajjadian I. The Relation between Self-compassion with Intensity, Catastrophizig, and Self-efficacy of Pain and affect in Women with Musculoskeletal Pain . JAP. 2018; 8 (2) :72-83
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5350-fa.html
صالحی شیما، سجادیان ایلناز. رابطه شفقت خود با شدت درد، فاجعه آفرینی، خودکارآمدی درد و عواطف در زنان مبتلا به درد عضلانی- اسکلتی. بیهوشی و درد. 1396; 8 (2) :72-83

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5350-fa.html


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان)
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان(خوراسگان) ، i.sajjadian@gmail.com
چکیده:   (1161 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد یکــی از رایج تریــن مشــکلات بهداشــتی اســت. ذاتــا پژوهــش بــا هــدف بررســی رابطــه شــفقت خــود بــا شــدت درد، فاجعــه آفرینــی، خودکارآمــدی درد و عواطــف در زنــان مبتــلا بــه درد عضلانــی- اســکلتی انجــام گرفت. مــواد و روش هــا: روش پژوهــش توصیفــی از نــوع همبســتگی بــود. بدیــن منظــور از بیــن زنــان مبتــلا بــه درد هــای عضلانــی- اســکلتی مراجعــه  نفــر بــه شــیوه نمونــه گیــری در دســترس انتخــاب شــدند. شــرکت 180 ،1394 کننــده بــه کلینیک  هــا و مطب هــای خصوصــی ارتوپــدی در زمســتان کننــدگان بــه ابزار هــای پژوهــش شــامل پرسشــنامه های شــفقت خــود، چنــد بعــدی درد، فاجعــه آفرینــی درد، خودکارآمــدی درد، عواطــف مثبــت و منفــی پاســخ دادنــد. همچنیــن داده هــای حاصــل از پژوهــش بــا اســتفاده از ضرایــب همبســتگی پیرســون و تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. یافته هــا: نتایــج تحلیــل همبســتگی پیرســون حاکــی از وجــود رابطــه منفــی و معنــادار بیــن شــفقت خــود بــا شــدت درد، فاجعــه آفرینــی درد، عواطــف منفــی و رابطــه مثبــت و معنــادار بــا خودکارآمــدی درد و عواطــف مثبــت بــود. نتایــج تحلیــل رگرســیون سلســله مراتبــی نشــان داد، کــه  درصــد از واریانس 14/4 درصــد از واریانــس شــدت درد، بعــد از کنتــرل تحصیــلات و تأهــل 10/5شــفقت خــود بعــد از کنتــرل ســن و ناحیــه دردنــاک  25/2 درصــد از عواطــف مثبــت و 10/3 درصــد از واریانــس خودکارآمــدی درد، بعــد از کنتــرل تحصیــلات 5فاجعــه آفرینــی درد، بعــد از کنتــرل ســن درصــد از عواطــف منفــی را تبییــن نمــود. نتیجه گیــری: نتایــج پژوهــش حاضــر بیانگــر ایــن اســت، کــه شــفقت خــود بعــد از کنتــرل متغیرهــای جمعیــت شــناختی شــدت درد، فاجعه آفرینــی درد، خودکارآمــدی درد و عواطــف مثبــت و منفــی را پیــش بینــی می کنــد.
متن کامل [PDF 527 kb]   (519 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۷/۲۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۵ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb