دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 84-89 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

mirmansouri A, Sedighinejad A, Mohammadzadeh Jouryabi A, ghazanfar tehran S, Nematollahi Sani M, chohdary A. Management of anesthesia in a patient with Huntington’s chorea candidate for cholecystectomy: A case report. JAP. 2017; 8 (3) :84-89
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5349-fa.html
میرمنصوری علی، صدیقی نژاد عباس، محمدزاده جوریابی علی، غضنفر طهران سمانه، نعمت اللهی ثانی مونا، چوهدری عامر. اداره بیهوشی در بیمار مبتلا به کره هانتینگتون کاندید عمل جراحی کوله سیستکتومی . بیهوشی و درد. 1396; 8 (3) :84-89

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5349-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی گیلان
2- دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، tehranisamaneh88rasht@gmail.com
چکیده:   (2459 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: کلره هانتینگتلون یلک اختللال ارثلی نلادر سیسلتم عصبلی اسلت کله به صلورت اتلوزوم غاللب بله ارث می رسلد. این اختللال با حرکات کره پیشلرونده، دمانس و اختلال روانپزشلکی مشلخص می شلود. در این بیماران پاسلخ غیرطبیعی به بسلیاری از داروهای بیهوشلی گزارش شلده اسلت. هلدف اصللی در بیهوشلی ایلن بیملاران، حفاظلت از راه هوایلی و ایجلاد ریلکاوری سلریع و ایمن می باشلد. در ایلن مطالعه ملوردی یک  سلاله مبتللا بله کلره هانتیگتلون که تحلت عملل جراحی کلله سیسلتکتومی الکتیو تحلت بیهوشلی عمومی قلرار گرفت معرفی می شلود. 30 آقلای  سلال قبل بلا افزایش ترشلحات بزاقی و حلرکات پیشلرفته کره در 5 سلاله ملورد شلناخته شلده کره هانتینگتون از 30 معرفـی بیمـار: بیملار آقلای اندامها تحت درمان دارویی که جهت انجام کوله سیسلتکتومی الکتیو مراجعه نموده بود. پللس از ویزیللت قبللل از عمللل و انجللام اقدامللات لازم بیمللار تحللت بیهوشللی عموملی بللا انتوباسلیون داخلل تراشله قلرار گرفلت و جلرای بیملار بلدون عارضلله انجلام شلد. بیملار بعلد از جراحلی بلا حللال عمومللی خلوب منتقلل ریلکاوری و بعلد از سله روز مرخلص شلد.
واژه‌های کلیدی: جراحی، عوارض، کره هانتینگتون
متن کامل [PDF 271 kb]   (577 دریافت)    
نوع مطالعه: گزارش مورد | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۶/۱۶ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb