دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 54-66 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

yarahmadi Y. the effect of core stabilization on pain control, Dynamic balance and lumbopelvic proprioception of subjects with non-specific chronic low back pain . JAP. 2017; 8 (3) :54-66
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5347-fa.html
یاراحمدی یوسف، حدادنژاد ملیحه. اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر کنترل درد، تعادل پویا و حس عمقی کمری - لگنی بیماران مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی . بیهوشی و درد. 1396; 8 (3) :54-66

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5347-fa.html


1- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران ، y.yarahmadi67@yaho.com
2- دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی تهران
چکیده:   (2839 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی شــایع تریــن نــوع کمــردرد مزمــن مــی باشــد و دســتیابی به یــک برنامــه ی درمانــی و توانبخشــی بــرای بهبــود ســریع تــر بیمــاران مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن همــواره مــورد توجــه بــوده اســت. لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر، ارزیابــی تاثیــر یــک دوره تمرینــات بــر کنتــرل درد، تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری - لگنــی بیمــاران مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی بــود. نفــر از 30 مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی بــا طــرح پیــش آزمــون - پــس آزمــون بــا گــروه کنتــرل بــود. بــه همیــن منظــور،  نفــری انتخــاب شــدند. گــروه تجربــی بــه مــدت 15گــروه مســاوی 2 بیمــاران مــرد مبتــلا بــه کمــر درد مزمــن غیــر اختصاصــی بــه روش تصادفــی در هشــت هفتــه، هــر هفتــه ســه جلســه، تمرینــات ثبــات مرکــزی را انجــام دادنــد. بــه منظــور ارزیابــی کنتــرل درد، تعــادل پویــا و حــس عمقــی بــه ترتیــب از معیــار دیــداری درد، مقیــاس تعــادل بــرگ و کونیامتــر دســتی اســتفاده گردیــد. جهــت تجزیــه و تحلیــل آمــاری از آزمــون تــی زوجــی و مســتقل اســتفاده گردیــد. ). در P=0/001 یافته هــا: در یافتــه هــا بهبــودی معنــی داری در کنتــرل درد، تعــادل پویــا و حــس عمقــی گــروه تمرینــات ثبــات مرکــزی مشــاهده شــد ( حالــی کــه ایــن تغییــرات در گــروه کنتــرل معنــی دار نبود. نتیجه گیــری: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه هشــت هفتــه تمریــن ثبــات مرکــزی بــر کنتــرل درد، تعــادل پویــا و حــس عمقــی کمــری - لگنی بیمــاران مبتــلا بــه کمــر درد مزمــن غیــر اختصاصــی تاثیــر معنــی داری دارد. لــذا بــه درمانگــران توصیــه مــی شــود در تدویــن برنامه هــای تمرینــی خود، تمرینــات ثبــات مرکــزی را مــورد توجــه ویــژه قــرار دهند.
متن کامل [PDF 971 kb]   (786 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۳۰ | پذیرش: ۱۳۹۶/۷/۲۹ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb