دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 15-22 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Maleki Tirabadi E, Khold Barin A, Rokhtabnak F. the effect of esmolol infusion on intraoperative drug consumption in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. JAP. 2018; 8 (4) :15-22
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5344-fa.html
ملکی تیرآبادی ابراهیم، خلد برین علیرضا، رختابناک فرانک. بررسی تاثیر انفوزیون اسمولول حین عمل بر میزان مصرف داروهای مخدر حین عمل در بیماران تحت عمل کله سیستکتومی لاپاراسکوپیک . بیهوشی و درد. 1396; 8 (4) :15-22

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5344-fa.html


1- بیمارستان فیروزگر، دانشگاه ایران
2- بیمارستان فیروزگر، دانشگاه علوم پزشکی ایران
چکیده:   (2701 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: بــه منظــور ارتقــاء کیفیــت اعمــال جراحــی و پیشــگیری از مشــکلات حیــن عمــل، تکنیک هــای بیهوشــی و بــی دردی بایــد بــه نحــو احســن موثــر واقــع شــوند. اســترس های حیــن عمــل جراحــی باعــث مختــل شــدن شــرایط همودینامیــک و فیزیولوژیــک بــدن می شــوند. از جملــه ایــن اســترس ها لارنگوســکوپی و انتوباســیون و اکستوباســیون و تحریــکات جراحــی می باشــد. جهــت کاهــش ایــن اســترس ها داروهــای متفاوتــی اســتفاده می شــوند کــه هــر کــدام مزایــا و مضراتــی دارنــد. هــدف ایــن پژوهــش بررســی میــزان تاثیــر انفوزیــون اســمولول بــر میــزان نیــاز بــه داروهــای مخــدر حیــن و بعــد از عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی لاپاراســکوپیک می باشــد.  ســاله بــه صــورت تصادفــی، 60 تــا 30 بیمــار کاندیــدای عمــل جراحــی کلــه سیســتکتومی لاپاراســکوپیک 60 مــواد و روش هــا: در ایــن مطالعــه  قــرار گرفتنــد. میــزان مصــرف کل مخدرهــا در طــول عمــل ثبــت و مقایســه شــدند. S و ســالین Eانتخــاب و در دو گــروه اســمولول ) در P=0/8) و همچنیــن مقایســه میــزان تزریــق مخــدر بعــد از عمــل (P=0/9 یافته هــا: در مقایســه بیــن میانگیــن تزریــق داروی مخــدر حیــن عمــل ( بیمــاران در بعــد از عمــل، در دو گــروه تفــاوت آمــاری معنــی داری sedation score دو گــروه تفــاوت آمــاری معنــی داری مشــاهده نگردیــد. و مقایســه )P=0/4نبــود. ( میلی گــرم بــه ازای هــر کیلوگــرم وزن بــدن، 0،5 نتیجه گیــری: بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه می تــوان گفــت تزریــق اســمولول بــا مقــدار  بیمــاران تحــت عمــل کولسیســتکتومی Score Sedation بــر میــزان مصــرف مخدرهــا حیــن عمــل و در پروفایــل ریــکاوری و همچنیــن بــر روی لاپاراســکوپیک تاثیــری نداشــته اســت.
متن کامل [PDF 454 kb]   (373 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: ترانسفیوژن و مایع درمانی
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۱۴ | پذیرش: ۱۳۹۶/۸/۲۳ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb