دوره 8، شماره 4 - ( زمستان 1396 )                   جلد 8 شماره 4 صفحات 61-71 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

dargahi R, ghazi A, hashemi Pazikoueii F, amani F. A comparative study about the efficacy of Entonox Gas analegesia alone and in combination with dexamethasone in painless labor . JAP. 2018; 8 (4) :61-71
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5341-fa.html
درگاهی رقیه، قاضی احمد، هاشمی پازوکی فاطمه، امانی فیروز. بررســی مقایســه ای اثــر بــی دردی استنشــاق گاز انتونوکــس بــه تنهایــی و در ترکیــب بــا دگزامتــازون در زایمــان بــی درد . بیهوشی و درد. 1396; 8 (4) :61-71

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5341-fa.html


1- دانشگاه علوم پزشکی اردبیل
2- دنشگاه علوم پزشکی اردبیل ، dr.ghaziahmad@gmail.com
چکیده:   (1888 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: درد زایمـان اغلـب شـدید بوده و عدم تسـکین آن می توانید اثر سـوء بر وضعیـت فیزیولوژیک مادر داشـته باشـد. درد در حین زایمان بـا ترسـی کـه مربـوط بـه پیشـرفت کندتر کار اسـت همراه می باشـد. اندازه گیـری دقیق و درمان مناسـب درد یک مشـکل مهم برای پرسـنل پزشـکی و پرسـتاری اسـت. انتخاب هـای متعـددی در دوران زایمـان در مـورد گزینه های در دسـترس برای تسـکین درد وجـود دارد و هر روش خطـرات و منافع خـاص خـود را در خصـوص کارایـی و در دسـترس بـودن آن بـه همـراه دارد.  یکـی ازروش هـای متـداول کنتـرل درد زایمـان اسـتفاده از گاز انتونوکس اسـت  و از مهمتریـن معایـب ایـن روش کـم اثربـودن آن می باشـد لـذا این مطالعه با هدف مقایسـه اثر بخشـی استنشـاق انتونوکس و اسـتفاده همزمان  انجام گرفت.1394-95از انتونوکـس و دگزامتـازون بـر شـدت درد زایمـان و عـوارض آنها در زنـان مراجعه کننده به بیمارسـتان علـوی در سـال  نفر از بیماران 10 زن بـاردار حاملگی اول انتخاب شـدند. 100 مـواد و روش هـا: در ایـن مطالعـه از بین زنان بـاردار مراجعه کننده به بیمارسـتان علوی  تحت استنشـاق A مورد بررسـی قرارگرفتند گروه B و A بیمـاردر دو گـروه 90بدلایـل مختلـف درحیـن بررسـی از مطالعـه خارج شـدند و در نهایـت  مـورد) قرار 45 میلـی گرم (٨ تحـت استنشـاق انتونوکـس و تزریـق عضلانی دگزامتـازون B مـورد) و گـروه 45انتونوکـس و تزریـق عضلانـی پلاسـبو ( سـاعت بعـد از مداخلـه انـدازه گیری شـد. در نهایت اطلاعـات حاصل از ٦ سـاعت و 3 قبـل از مداخلـه و NRS و VASگرفتنـد. نمـره درد بـر مبنـای  تجزیه تحلیل شـد.SPSSمطالعـه از طریـق   سـاعت بعـد از بـی دردی بـه طور قابـل توجهـی پایین تر از 3 یافته هـا: شـدت درد در بیمارانـی کـه از انتونوکـس و دگزامتـازون اسـتفاده کـرده بودنـد ). اختـلاف معنـی داری در میانگین زمان فـاز فعال زایمـان، تعداد انقباضـات رحمی وجود P = 0/0001گروهـی بودنـد کـه انتونوکـس دریافـت کردنـد ( نداشـت. در مـورد علایـم حیاتـی مـادری بیـن دو گـروه به غیر از مورد فشـار خون سیسـتولیک در بقیه مـوارد اختلاف آمـاری معنی داری بیـن دو گروه  بین دو گـروه دارای اختلاف 5 و 1 وجـود نداشـت. هیـچ تفـاوت معنـی داری میـان گروه ها از نظـر عوارض نوزادی مشـاهده نگردید ولی آپـگار در دقیقـه آمـاری معنـی دار بودنـد. آنالیـز آمـاری عـوارض جانبی داروها نشـان داد که بغیر از تهوع و اسـتفراغ که در گـروه دریافت کننده انتونوکـس و دگزامتازون کمتـر بود اختـلاف معنی داری بیـن دو گروه مشـاهده نگردید. نتیجه گیــری: اســتفاده همزمــان انتونوکــس و دگزامتــازون در مقایســه بــا اســتفاده از انتونوکــس بــه دلیــل امــن بــودن آن بــرای مــادر و کــودک و ایجــاد بــی دردی مطلوب تــر در حیــن زایمــان توصیــه می گــردد.
متن کامل [PDF 432 kb]   (366 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: بیهوشی زنان
دریافت: ۱۳۹۶/۵/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۱۰/۲۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۱۲/۲

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb