دوره 8، شماره 3 - ( پاییز 1396 )                   جلد 8 شماره 3 صفحات 12-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Safari bak M, Khoshraftar Yazdi N, Hakkak Dokht E. comparison of vertical displacement of the body and body angles during running in people with side stitch and healthy people . JAP. 2017; 8 (3) :12-21
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5314-fa.html
صفری بک مهدی، خوشرفتار یزدی ناهید، حکاک دخت الهام. مقایسه میزان جابه جایی عمودی و زوایای بدن در هنگام دویدن در افراد مبتلا به درد پهلو و سالم . بیهوشی و درد. 1396; 8 (3) :12-21

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5314-fa.html


1- دانشگاه اصفهان ، m.safari950@gmail.com
2- دانشگاه فردوسی مشهد
چکیده:   (2804 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد ناگهانــی پهلــو یــا تیرکشــیدن پهلــو یــک درد شــناخته شــده در میــان بســیاری از رشــته های ورزشــی اســت. هــدف از تحقیــق حاضــر مقایســه میــزان جابه جایــی عمــودی بــدن و زوایــای گــردن، تنــه، ران، زانــو و مــچ پــا هنــگام دویــدن در بیــن افــراد مبتــلا بــه درد پهلــو و ســالم بــود.  نفــر ســالم) 13 نفــر مبتــلا بــه درد پهلــو و 13 مــواد و روش هــا: بیســت و شــش نفــر از دانشــجویان تربیت بدنــی پســر دانشــگاه فردوســی مشــهد ( بــه صــورت در-دســترس و هدفمنــد انتخــاب، و در دو گــروه مبتــلا بــه درد  پهلــو و ســالم قــرار گرفتنــد. پــس از تشــکیل مــدل حرکتــی بــا مارکــر،  Motionجابجایــی عمــودی بــدن و زوایــای گــردن، تنــه، ران، زانــو و مــچ پــا در هــر دو گــروه طــی دویــدن روی تردمیــل بــا اســتفاده از سیســتم  اندازه گیــری و مقایســه شــد. جهــت تجزیــه داده هــا از آزمــون آمــاری تــی مســتقل اســتفاده شــد. Analysis ) بیــن دو گــروه مشــاهده شــد و ایــن زوایــا در گــروه ســالم P=0/02) و ران (P=0/01)، تنــه (P=0/04 یافته هــا: تفــاوت معنــی داری در زوایــای گــردن ( .)P<0/05 بــه طــور معنــاداری در مقایســه بــا گــروه مبتــلا بــه درد پهلــو بیشــتر بــود. امــا تفاوتــی در زوایــای زانــو و مــچ پا بیــن دو گــروه مشــاهده نشــد ( .)P=0/02 بعــلاوه نتایــج نشــان داد کــه جابه جایــی عمــودی بــدن گــروه دارای درد پهلــو در مقایســه بــا گــروه ســالم بــه طــور معنــادار بیشــتر بــود ( نتیجه گیــری: افزایــش جابه جایــی عمــودی بــدن و کاهــش زاویــه گــردن، تنــه و مفصــل ران ممکــن اســت عواملــی اثــر گــذار در بــروز درد پهلــو باشــند. بنابرایــن بــا اصــلاح ایــن عوامــل در افــراد مبتــلا بــه درد پهلو شــاید بتــوان درد آنها را تســکین بخشــید.
متن کامل [PDF 461 kb]   (202 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: ۱۳۹۵/۸/۲۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۶/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۹/۳

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA code

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb