دوره 7، شماره 3 - ( 1-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 60-77 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Bazyari meimand M, Alipour A, Poladi reishahri A, Habibi asgarabadi M. Effect of chronic and recurrent pain on the self-management of chronic spinal pain: Moderator role of pain self-efficacy and catastrophic thoughts. JAP. 2017; 7 (3) :60-77
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5290-fa.html
بازیاری میمند مهتاب، علی پور احمد، پولادی ریشهری علی، حبیبی عسگر آبادی مجتبی. تاثیر شدت درد و نوع درد مستمر و عود کننده بر خودمدیریتی درد مزمن ستون فقرات: نقش میانجی خودکارآمدی و افکار فاجعه آفرین درد. بیهوشی و درد. 1396; 7 (3) :60-77

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5290-fa.html


1- دانشجوی دکترای روانشناسی، گروه روانشناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دکتری ، meimandmahtab@yahoo.com
2- استاد، گروه روانشناسی، مرکز تحصیلات تکمیلی دکتری
3- استادیار، گروه روانشناسی
4- استادیار، پژوهشکده خانواده
چکیده:   (725 مشاهده)

 زمینــه و هــدف: خودمدیریتــی درد مزمــن یکــی از برنامه هــای بهبــود، توانبخشــی و پیشــگیری از وخامــت درد بــه منظــور ســازگاری بــا درد و بیمــاری محســوب گردیــده، تحــت تاثیــر عوامــل مختلفــی می باشــد. در ایــن راســتا هــدف پژوهــش حاضــر بررســی عامــل شــدت درد و نــوع درد مزمــن و مســتمر از طریــق عوامــل شــناختی افــکار فاجعــه آفریــن و خودکارآمــدی درد می باشــد. بیمــار مبتــلا بــه درد هــای مزمــن 301 بــر روی 1394 مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر، توصیفــی و از نــوع همبســتگی می باشــد کــه در ســال ســتون فقــرات بــه شــیوه ی نمونــه گیــری در دســترس انجــام گردیــده و از روش هــای آمــار توصیفــی و اســتنباطی همچــون همبســتگی، شــاخص های بــرازش و ضرایــب مســیر در تحلیــل مســیر اســتفاده گردیــد. یافته هــا: نتایــج نشــان داد شــاخص های بــرازش از وضعیــت مطلوبــی برخــوردار بــوده و آزمــون ضرایــب مســیر بیانگــر اثــرات مســتقیم خودکارآمــدی (بــه طــور مثبــت) و افــکار فاجعــه آفریــن (بــه طــور منفــی) بــر خودمدیریتــی اســت. همچنیــن شــدت درد بــه طــور غیرمســتقیم از طریــق متغیــر خودکارآمــدی و افــکار فاجعــه آفریــن بــر خودمدیریتــی درد تاثیــر دارد، البتــه ایــن تاثیرگــذاری توســط درد مســتمر و عودکننــده معنــادار بــه دســت نیامد. نتیجه گیــری: در خودمدیریتــی درد مزمــن ســتون فقــرات عــلاوه بــر خصوصیــات بیمــاری بایــد بــه عوامــل خودکارآمــدی و افــکار فاجعــه آفریــن درد توجــه خاصــی معطــوف داشــت تــا زمینه هــای افزایــش خودمدیریتــی درد فراهــم گــردد.

متن کامل [PDF 659 kb]   (371 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۵/۲/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb