دوره 7، شماره 3 - ( 1-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 38-48 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Salayani F, Asghari EbrahimAbad M J, Mashhadi A, Attarzadeh Hoseini R, Ahmadzadeh Ghavidel R, MashhadiNejad H. Effectiveness of cognitive self-management program in reducing aggression and multidimensional pain symptoms in women with chronic pain. JAP. 2017; 7 (3) :38-48
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5277-fa.html
صلایانی فائزه، اصغری ابراهیم آباد محمدجواد، مشهدی علی، عطارزاده حسینی سیدرضا، احمدزاده قویدل ریحانه، مشهدی نژاد حسین. اثربخشی برنامه خودمدیریتی شناختی برکاهش پرخاشگری و علائم چندوجهی درد زنان مبتلا به درد مزمن . بیهوشی و درد. 1396; 7 (3) :38-48

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5277-fa.html


1- کارشناس ارشد دانشگاه فردوسی مشهد ، f.salayani90@hotmail.com
2- استادیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
3- دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
4- استاد گروه فیزیولوزی ورزشی، دانشکده تربیت بدنی
5- استادیار گروه صنایع غذایی، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان
6- استاد گروه مغز و اعصاب، دانشگاه علوم پزشکی مشهد
چکیده:   (1872 مشاهده)

 زمینــه و هــدف: درد مزمــن معضلــی مهــم در ســلامت عمومــی جامعــه اســت کــه زندگــی روزمــره مــردم را بــه  طــور جــدی تحــت تأثیــر قــرار می دهــد. در میــان بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن پرخاشــگری بســیار شــایع اســت و تحقیقــات متعــددی نیــز نشــان می دهنــد کــه پرخاشــگری بــا شــدت درد مزمــن مرتبــط اســت. هــدف پژوهــش حاضــر بررســی اثربخشــی برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــر کاهــش پرخاشــگری و علائــم چندوجهــی درد زنــان مبتــلا بــه درد مزمــن بــوده اســت. ایــن مطالعــه بــرای ارزیابــی کاربــرد ســونوگرافی بــه عنــوان یــک ابــزار غربالگــری بــرای یافتــن حرکــت تارهــای صوتــی آســیب دیــده و مقایســه دو نمــای ســونوگرافی ســوپرا تیروئیــد و ترنــس تیروئیــد طراحــی شــده تــا بیابیــم کــه کــدام نمــای ســونوگرافی بــرای مشــاهده حرکــت تارهــای صوتــی در جنــس و ســنین مختلــف ارجــح اســت.  زن واجــد 30 مــواد و روش هــا:  پژوهــش حاضــر از نــوع شــبه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون و پــس آزمــون و گــروه کنتــرل بــود کــه در آن  ســال) بــه صــورت نمونه گیــری در دســترس و 36/60 ± 2/26 شــرایط مبتــلا بــه درد مزمــن عضلانــی اســکلتی بیــش از ســه مــاه (بــا میانگیــن ســنی مبتنــی بــر هــدف انتخــاب شــدند. آزمودنی هــا دارای دردهــای ناشــی از ترومــای جســمی و روان شــناختی بودنــد. ســپس بــه  شــیوه تصادفــی در گــروه  نفــر) قــرار گرفتنــد.  اعضــای هــر دو گــروه در دو مرحلــه پیــش آزمــون و پــس آزمــون،  پرسشــنامه های پرسشــنامه 15 نفــر) و کنتــرل (15آزمایــش ( جلســه برگــزار 8) را تکمیــل کردنــد. درمــان شــامل برنامــه خودمدیریتــی شــناختی بــود کــه بــه مــدت MPI) و چندوجهــی درد (AQپرخاشــگری ( گردیــد. بــرای تجزیــه و تحلیــل داده هــا از آزمــون تحلیــل کوواریانــس اســتفاده شــد. ) در آزمودنی هــای گــروه آزمایــش p>0/001) و پرخاشــگری (p>0/05 یافته هــا: تجزیــه و تحلیــل داده هــا نشــان داد کــه علائــم چندوجهــی درد ( نســبت بــه گــروه کنتــرل در مرحلــه پــس آزمــون بــه طــور معنــی داری کاهــش یافتــه اســت. نتیجه گیــری: نتایــج حاکــی از ایــن بــود کــه برنامــه خودمدیریتــی شــناختی می توانــد پرخاشــگری و علائــم چندوجهــی درد زنــان مبتــلا بــه درد مزمــن را بــه طــور معنــی داری کاهــش دهــد.

متن کامل [PDF 406 kb]   (719 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۳/۱۷ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb