دوره 7، شماره 3 - ( 1-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 25-37 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hasanshiri F, Pourabbasi M S, Rezaee Moghadam A, Moosavi G A, Fattahi M, Motamednejad A. the effect of pulmonary ventilation during cardiopulmonary bypass )CPb( on pulmonary outcomes and complications after coronary artery bypass graft . JAP. 2017; 7 (3) :25-37
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5262-fa.html
حسن شیری فاطمه، پورعباسی محمدصادق، علی رضایی مقدم علی، موسوی غلامعباس، فتاحی مژده، امیر معتمد نژاد امیر معتمد نژاد. اثـر تهویـه ریوی حین بـای پاس قلبـی ریوی بـر پیامدها و عـوارض ریوی پس از عمـل جراحی پیوند عـروق کرونر. بیهوشی و درد. 1396; 7 (3) :25-37

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5262-fa.html


1- کارنشاس ارشد پرستار بیهوشی، کارشناس ارشد پرستاری مراقبت ویژه، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، مجتمع بیمارستانی شهید بهشتی. اتاق عمل جراحی قلب.
2- فوق تخصص جراحی قلب، استادیار فوق تخصص جراحی قلب، استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، کاشان، ایران ، drpourabbasi@yahoo.com
3- متخصص بیهوشی، فلوشیپ بیهوشی قلب دانشگاه علوم پزشکی ایران، بیمارستان شهدای هفتم تیر، تهران، ایران
4- کارشناس ارشد آمار حیاتی، عضو هیئت علمی کارشناس ارشد آمار حیاتی، عضو هیئت علمی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کاشان، ایران.
5- کارشناس هوشبری کارشناس هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان. دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی. دانشکده پزشکی دانشگاه تهران.
6- کارشناس هوشبری کارشناس هوشبری، دانشگاه علوم پزشکی کاشان
چکیده:   (1766 مشاهده)

 زمینـه و هـدف: علیرغـم بهبـود تکنیک هـای بای پـس قلبی ریـوی و مراقبت هـای ویژه بعـد از عمل هنـوز نقص عملکـرد ریوی پـس از جراحی قلب به عنـوان علـت مهمـی از موربیدیتـی بعـد از عمل باقی مانده اسـت. روشـهای مختلف تهویه حیـن بای پس به عنـوان اسـتراتژی های محافظتی مطرح می باشـند امـا در مـورد تاثیـر ایـن روشـها نتایـج قاطعـی به دسـت نیامده اسـت. هـدف از انجـام ایـن مطالعه بررسـی اثر تهویـه ریوی حیـن بای پس بـر پیامدهـا و عـوارض ریوی بعـد از عمل بود. پس قلبـی ریـوی بـا روش نمونه گیری در
  بیمـار کاندیـد جراحـی پیونـد عروق کرونـر تحـت بای74 مـواد و روش هـا: ایـن مطالعـه تجربـی بـر روی دسـترس انجـام شـد. بیمـاران بـه صـورت تصادفـی بـه دو گروه تهویـه مکانیکـی حین بای پـس قلبی- ریـوی (آزمـون) و بـدون تهویه حیـن بای  پس  مـورد تجزیه و SPSS 16 (کنتـرل) اختصـاص یافتنـد. متغیرهـای فیزیولوژیـک و پیامدهـای بعـد از عمـل مقایسـه شـدند. داده  هـای حاصل توسـط تحلیل آمـاری قـرار گرفت. .)P=0/019 یافته هـا: میـزان بـروز آتلکتـازی بعـد از خـروج لولـه تراشـه در گـروه آزمـون نسـبت بـه کنترل کمتـر و از نظـر آمـاری معنـی دار بـود ( تفــاوت آمــاری معنــی داری در بــروز پنوتوراکــس و افوزیــون پلــور بعــد از عمــل وجــود نداشــت. همچنیــن زمــان خــروج لولــه Odds Ratio = 5/8 .)P<0/05 تراشــه، مــدت بســتری بیمــاران در بخــش مراقبــت ویــژه و بیمارســتان در دو گــروه اختــاف معنــی داری نداشــت ( نتیجه گیـری: تهویـه مکانیکـی ریه هـا حیـن بای پـس قلبـی - ریـوی در کاهش بـروز آتلکتازی بعـد از عمل موثـر اسـت. از انجائیکه بیشـتر مطالعات انجـام شـده نشـانگر عـدم وجـود محافظت خاصـی از عملکرد ریوی هسـتند؛ مطالعات بیشـتری برای انتخاب اسـتراتژی مناسـب بـرای کاهش عوارض ریـوی بعـد از جراحـی قلب ضروری می باشـد.

متن کامل [PDF 765 kb]   (1019 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: بیهوشی قلب
دریافت: ۱۳۹۴/۱۰/۶ | پذیرش: ۱۳۹۵/۲/۱۸ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb