دوره 7، شماره 3 - ( 1-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 78-85 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Moslehi M, Alimohammadi N, Yazdannik A, Abasi S. Power of SAPSII tool in predicting mortality in ICU patients. JAP. 2017; 7 (3) :78-85
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5259-fa.html
مصلحی مریم، علیمحمدی نصراله، یزدان نیک احمدرضا، عباسی سعید. قدرت ابزار فیزیولوژیک حاد ساده شده II ( SAPS) در پیش بینی میزان مرگ و میر بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه . بیهوشی و درد. 1396; 7 (3) :78-85

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5259-fa.html


1- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مراقبت های ویژه پرستاری، گروه پرستاری ویژه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
2- دکترای پرستاری، استادیار، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، alimohammadi@nm.mui.ac.ir
3- دکترای پرستاری، مربی، مرکز تحقیقات مراقبت های پرستاری و مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
4- متخصص بیهوشی و فلوشیپ مراقبت های ویژه، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
چکیده:   (1819 مشاهده)

 زمینــه و هــدف: طبقه بنــدی شــدت بیماری هــا بــا اســتفاده ازیــک ابــزار اســتاندارد، می توانــد بــه عنــوان یــک شــاخص، جهــت بررســی میــزان مــرگ  در II و میــر بیمــاران و ارزیابــی کیفیــت مراقبت هــای ارائــه شــده بــکار رود. ایــن مطالعــه بــه منظــور بررســی قــدرت ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده پیش بینــی درصــد مــوارد مــرگ ومیــر بیمــاران بســتری در بخــش مراقبت هــای ویــژه انجــام شــده اســت. بیمــار صــورت گرفتــه اســت کــه بــا تشــخیص های مختلــف 347 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعــه بصــورت توصیفــی تحلیلــی گذشــته نگــر بــر روی  بســتری گردیده انــد. نمونه هــا بــه روش تصادفــی منظــم از میــان 1392 در بخــش مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان الزهــرا(س) اصفهــان درســال  گــردآوری گردیــد و II بیمــار وارد مطالعــه شــده و داده هــا بــا اســتفاده از پرسشــنامه مشــخصات فــردی و ابــزار فیزیولوژیــک حــاد ســاده شــده 1905 مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت.ROC مســتقل و منحنــی Tبــا اســتفاده از آزمــون آمــاری کای اســکوئر، محاســبه نســبت شــانس،  و 45/2±19/7 جهــت بیمــاران فــوت شــده II یافته هــا: نتایــج حاصلــه از داده هــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــره ابــزار فیزیولوژیــک ســاده شــده  می باشــد. 26/4±15/7بیمــاران فــوت نشــده  می توانــد بــه عنــوان یــک ابــزار معتبــر، مــرگ و میــر بیمــاران II نتیجه گیــری: نتایــج مطالعــه نشــان داد کــه ابــزار فیزیولوژیــک حــاد ســاده شــده بســتری در بخش هــای مراقبــت ویــژه را پیش بینــی نمایــد.

متن کامل [PDF 360 kb]   (691 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: طب مراقبت های ویژه
دریافت: ۱۳۹۴/۹/۲۲ | پذیرش: ۱۳۹۵/۸/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb