دوره 7، شماره 3 - ( 1-1396 )                   جلد 7 شماره 3 صفحات 49-59 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Derakhshan P, Akhbari Z. tracheal intubation using Glidescope versus laryngeal mask, intubation success rate and speed by Novice Users. JAP. 2017; 7 (3) :49-59
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5248-fa.html
درخشان پویا، اخباری زینب. بررسی مقایسه ای دوروش لوله گذاری تراکئال بااستفاده ازگلایدوسکوپ وماسک حنجره برمیزان موفقیت و سرعت انتوباسیون توسط افراد غیر ماهر. بیهوشی و درد. 1396; 7 (3) :49-59

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5248-fa.html


1- استادیار دانشگاه علوم پزشکی ایران ، pooyaderakh@yahoo.com
2- پزشک دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده:   (1893 مشاهده)

 زمینــه و هــدف: انتوباســیون تراکئــال همچنــان بــه عنــوان روش ارجــح جهــت اطمینــان از بــاز نگــه داشــتن راه هــای هوایــی طــی ایجــاد تهویــه مکانیکــی مطــرح می باشــد. از میــان روش هــای مختلــف، روش اســتاندارد لارنگوســکوپی مســتقیم عمومــا توســط افــراد غیــر ماهــر و یــا پرســنلی کــه بــه صــورت محــدود و بــه نــدرت اقــدام بــه انتوباســیون می نماینــد اســتفاده می گــردد کــه خطــر شکســت آن بــالا می باشــد. در نتیجــه ایــن مطالعه با هدف بررســی مقایســه ای نتایج لوله گذاری تراکئال بااســتفاده ازگلایدوســکوپ و ماســک حنجره توســط افــراد غیرماهرانجام گردید. نفر ازکارآموزان و کارورزان رشــته های اتاق عمل، بیهوشــی و پزشــکی 31 مــواد و روش هــا: ایــن مطالعه توصیفــی تحلیلی و آینده نگر بود کــه بر روی انجــام پذیرفــت. هــر کــدام از شــرکت کنندگان دو بیمــار را به صــورت تصادفی به دو روش گلایدوســکوپ و ماســک حنجره اینتوبه کرده و نتایج توســط  نوبــت برای هــر فرد و بــا محدودیــت زمانی 1 مجــری بــه عنــوان مشــاهده گر ثبــت گردیــد. تعــداد دفعــات مجــاز جهــت اقدام بــه انتوباســیون حداکثــر حداکثــر نــود ثانیــه بــوده و در صورتــی کــه فــرد در هــر کــدام از ایــن دو بازه نتواند نســبت بــه لوله گــذاری اقدام نمایــد و یا در اثــر یکی از مــوارد توقف فراینــد لوله گــذاری، ادامــه انتوباســیون توســط متخصــص بیهوشــی انجــام گردیــد و بــه عنــوان لوله گــذاری ناموفق بــرای فــرد در نظر گرفته می شــود. درصـد بـوده 96/8 درصـد و 90/3 یافته هـا: فراوانـی نسـبی موفقیـت در انتوباسـیون تراکیـال در گـروه گلایدوسـکوپ و ماسـک حنجـره بـه ترتیـب ). میانگیـن زمان انتوباسـیون تراکیال در گروه گلایدوسـکوپ و ماسـک p=0/325اسـت کـه ایـن اختلاف مشـاهده شـده از نظـر آماری معنـادار نبـود ( .)p=0/000 ثانیـه می باشـد که این اختلاف مشـاهده شـده از نظر آمـاری معنادار بوده اسـت ( 25/29±3/90 ثانیـه و 25/48±90/4حنجـره بـه ترتیـب نتیجه گیــری: در مجمــوع نتایــج ایــن مطالعــه حکایــت از میــزان بیشــتر موفقیــت و همچنیــن ســرعت عمــل بیشــتر اســتفاده از ماســک و حنجــره می باشــد. بــا توجــه بــه هزینــه کمتــر و امــکان اســتفاده از ایــن روش در فرایندهــای قبــل از بیمارســتانی محققیــن توصیــه می نماینــد کــه توجــه بیشــتری در خصــوص آمــوزش و فراهــم آوردن امکانــات ماســک حنجــره انجــام پذیــرد.

متن کامل [PDF 296 kb]   (699 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: اداره راه هوایی
دریافت: ۱۳۹۴/۸/۹ | پذیرش: ۱۳۹۵/۷/۳ | انتشار: ۱۳۹۵/۸/۱۵

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2018 All Rights Reserved | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb