بیهوشی و درد- خط مشی داوری تخصصی
خط مشی داوری تخصصی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/21 | 
فرایند داوری توسط داوران تخصصی(Peer Review Process)
فرایند داوری مقالات در این نشریه به روش داوری توسط همتایان «peer-review» دوسوکور (Double Blind) است.
داوری تخصصی (Peer Review) فرآیندی است که مقالات تخصصی را به صورت همه جانبه توسط متخصصین همان رشته بررسی و ارزیابی می کند. این نوع داوری به روش‌ های مختلفی انجام می شود که یکی از آنها دوسوکور می باشد. که به داوران این امکان را می دهد مقاله را صرفاً براساس محتویات داوری نمایند. زیرا امکان دارد دانستن نام نویسندگان زمینه ایجاد تورش را فراهم سازد و بر فرآیند داوری تأثیر منفی داشته باشد.

فرایند داوری تخصصی
نشانی مطلب در وبگاه بیهوشی و درد:
http://jap.iums.ac.ir/find-1.135.29.fa.html
برگشت به اصل مطلب