دوره 14، شماره 2 - ( تابستان 1402 )                   جلد 14 شماره 2 صفحات 74-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.
2- دانشیارگروه روانشناسی بالینی، مرکز تحقیقات سلامت جامعه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران ، i.sajjadian@khuisf.ac.ir
چکیده:   (296 مشاهده)
چکیده 
زمینه و هدف: کمردرد مزمن (Chronic Low Back pain) یکی از 10 بیماری برتر است که بیشترین سال های زندگی با ناتوانی را در سراسر جهان به خود اختصاص داده است. پژوهـش حاضـر بـا هـدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی برکارآمدی هیجانی بر اضطراب درد و پذیرش درد زنان دارای کمر مزمن انجام گرفت.
مواد و روش ها: روش پژوهـش نیمـه آزمایشـی از نـوع پیش آزمـون- پس آزمـون با گـروه کنتـرل و دوره ی پیگیـری 45 روزه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی زنان دارای کمر درد مزمن مراجعه کننده به بیمارستان و کلینیک های تخصصی درد در شهراصفهان در سه ماهه تابستان سال 1401 بود. در این پژوهش تعداد30  بیمار مبتلا به کمر درد مزمن با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (هرگروه 15 بیمار). گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی برکارآمدی هیجانی را طی دوماه 8 جلسه 90 دقیقه ای دریافت کردند اما گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت نکردند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل اضطراب درد و پذیرش درد بود. گـروه آزمایـش درمـان کاهـش اسـترس مبتنـی بـر ذهـن آگاهـی را طـی 8 جلسـه ی گروهـی 90دقیقـه ای دریافـت کـرد، امـا بـر گـروه کنتـرل هیـچ مداخلـه‌ای انجـام نشـد. داده هـا از طریق نرم افزار SPSS-23 و بـا آزمـون تحلیـل واریانس با اندازه های تکراری مـورد تجزیـه تحلیـل قـرار گرفـت.
یافته ها: درمان مبتنی برکارآمدی هیجانی برکاهش علائم اضطراب درد و بهبود پذیرش درد در مراحـل پـس آزمـون و پیگیـری تأثیـر معنـا دار داشت 
نتیجه‌گیری: درمـان مبتنی برکارآمدی هیجانی بـه عنـوان یـک درمـان اثربخـش درمراکز بهداشتی و درمانی بـرای بهبـود پذیرش درد و کاهـش اضطراب درد زنان دارای کمر درد مزمن پیشـنهاد می‌گردد.
متن کامل [PDF 472 kb]   (129 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1401/11/26 | پذیرش: 1402/3/15 | انتشار: 1402/5/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.