دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 54-41 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.ARUMS.REC.1397.168

XML English Abstract Print


1- ، dr_reza.kazemi@yahoo.com
چکیده:   (1150 مشاهده)
 زمینه و هدف: فیبرومیالژیا یک اختال شایع درد مزمن م یباشد. درما نهای مختلف روا نشناختی تا حدودی در کاهش شدت علائم
و افزایش سامت روان این بیماران موثر بود هاند. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر
فاجع هسازی درد و افسردگی زنان مبتا به فیبرومیالژیا انجام شد.
مواد ورو شها: پژوهش حاضر یک مطالعه آزمایشی ی کسویه کور با کارآزمایی بالینی بود که با طرح پی شآزمون و پ سآزمون
با گروه کنترل اجرا شد. جامعه آماری شامل کلیه زنان مبتا به فیبرومیالژیا بود که در نیمه اول سال 1398 به مطب متخصصان
روماتولوژی شهر اردبیل مراجعه کرده بودند. نمون ه، 36 بیمار زن مبتا به فیبرومیالژیا بود که به صورت در دسترس انتخاب و به صورت
تصادفی ساده در دو گروه آزمایش) 18 نفر( و کنترل) 18 نفر( جای گرفتند. جهت ارزیابی بیماران از پرسشنام ههای فاجع هسازی درد و
پرسشنامه افسردگی بک استفاده شد. تجزیه و تحلیل داد هها با روش تحلیل کوواریانس انجام گردید.
یافت هها: اختاف معناداری در فاجع هسازی درد و افسردگی بین دو گروه پذیرش و تعهد و گروه کنترل در مرحله بعد از درمان مشاهده شد.
نتیج هگیری: درما نهای روا نشناختی م یتوانند در بهبود سامت روان زنان مبتا به فیبرومیالژیا مؤثر باشند و توجه به وضعیت
روا نشناختی این بیماران ضروری به نظر م یرسد.
متن کامل [PDF 371 kb]   (617 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1399/5/21 | پذیرش: 1399/6/15 | انتشار: 1399/10/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.