دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 18-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.ARUMS.REC.1398.408

XML English Abstract Print


1- دانشگاه محقق اردبیلی ، amiralijafarnezhad@gmail.com
2- دانشگاه محقق اردبیلی
چکیده:   (1269 مشاهده)
 زمینه و هدف: هدف پژوهش حاضر مقایسه فعالیت الکترومایوگرافی عضات اندام تحتانی طی سه الگوی مختلف دویدن در افراد دارای
پای پرونیت با و بدون کمردرد م یباشد.
مواد و رو شها: تحقیق حاضر از نوع مقطعی بود. 45 مرد بالغ ) 15 نفر دارای کف پای پرونیت، 15 نفر با پای پرونیت مبتا به
کمردرد و 45 نفر با پای نرمال( داوطلب شرکت در پژوهش حاضر شدند. فعالیت الکترومایوگرافی 8 عضله اندام تحتانی )دوقلو، سولئوس،
ناز کنئی طویل، درش تنئی قدامی، پهن خارجی، پهن داخلی، راست رانی، سرینی میانی( طی سه الگوی دویدن ثبت گردید. از
آزمون آنالیز واریانس چند متغیره جهت تحلیل آماری استفاده شد.
یافت هها: دامنه فعالیت الکترومایوگرافی عضله درش تنئی قدامی در مرحله پاسخ بارگیری طی شرایط دویدن با الگوی پنجه-پاشنه
در گروه دارای پای پرونیت ) 042 / p=0 ( و در همچنین در گروه دارای پای پرونیت و کمردرد ) 039 / p=0 ( در مقایسه با گروه سالم کمتر
بود. اثر عامل الگوی دویدن بر فعالیت عضات پهن داخلی و راست رانی در سه گروه طی مرحل پاسخ بارگیری اختاف معن یداری
را نشان داد ) 05 / .)p<0
نتیجه گیری: پرونیشن پا با تغییرات ساختاری که در مفصل مچ پا و پا ایجاد م یکند فعالیت عضات اندام تحتانی را تحت تاثیر
قرار م یدهد. میزان این تغییرات در افراد با پای پرونیت با کمردرد در مقایسه با افراد با پای پرونیت بدون کمردرد بیشتر است.
متن کامل [PDF 399 kb]   (1247 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1399/3/15 | پذیرش: 1399/4/22 | انتشار: 1399/10/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.