دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 79-68 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: (۱۰۰۰/۱۱۴ک.ا.پ)

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج ، y.athlete2014@gmail.com
2- کرج. دانشکده تربیت بدنی دانشگاه خوارزمی
3- تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
چکیده:   (1345 مشاهده)
 زمینه و هدف: کمردرد مزمن غیراختصاصی شای عترین نوع کمردرد مزمن م یباشد و دستیابی به یک برنامه درمانی و توانبخشی برای
بهبود سری عتر بیماران مبتا به کمردرد مزمن همواره مورد توجه بوده است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر تمرینات ثبات
مرکزی بر کاهش درد، عملکرد فیزیکی و خطر زمین خوردن زنان سالمند مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
مواد و رو شها: تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن مطال های دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. به همین
منظور، 40 نفر از زنان سالمند مبتلایان به کمر درد مزمن غیراختصاصی به روش تصادفی در 2 گروه مساوی 20 نفری انتخاب شدند. به
منظور ارزیابی درد، عملکرد فیزیکی و خطر زمین خوردن به ترتیب از مقیاس آنالوگ بصری شدت درد، تس تهای عملکردی و پرسشنامه
خطر زمین خوردن استفاده گردید. گروه تجربی به مدت 4 هفته تمرینات ثبات دهنده مرکزی )هفت های 3 جلسه 30 تا 45 دقیق های(
را انجام دادند. گروه کنترل در این مدت هی چگونه تمرینی انجام ندادند. برای تحلیل داد هها از آزمون آنوا با انداز هگیری تکرارشده در
سطح معناداری 05 / P 0 استفاده شد.
یافت هها: یافت ههای تحقیق حاضر نشان داد 12 جلسه تمرینات ثبات دهنده مرکزی باعث کاهش درد، افزایش عملکرد و کاهش خطر
زمین خوردن زنان سالمند مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در افراد گروه تجربی در مقایسه با گروه کنترل شده است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد تمرینات ثبات مرکزی بر کاهش درد، عملکرد فیزیکی و خطر زمین خوردن زنان سالمند
مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی تاثیر معناداری دارد. لذا به کلینی کهای توانبخشی پیشنهاد م یشود از تمرینات ثبات مرکزی در
برنام ههای درمانی خود توجه ویژه داشته باشند.
واژه‌های کلیدی: کمردرد، درد، تمرین، ناتوانی
متن کامل [PDF 366 kb]   (849 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1399/3/5 | پذیرش: 1399/7/20 | انتشار: 1399/10/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.