دوره 11، شماره 4 - ( زمستان 1399 )                   جلد 11 شماره 4 صفحات 105-94 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: (۱۳.۹۸۶۷۲۰۷.DBSI)

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات ، Letafat_kh2@yahoo.com
2- دانشگاه خوارزمی
چکیده:   (1730 مشاهده)
 زمینه و هدف: با توجه به شیوع بالای کمردرد مزمن غیراختصاصی و تأثیرات آن بر فعالی تهای روزانه و سبک زندگی افراد، مطالعه
در مورد دیدگا ههای درمانی نوین و تمرین درمانی این بیماری حائز اهمیت م یباشد. هدف این پژوهش مقایسه تاثیر تمرینات ثباتی
به تنهایی و در ترکیب با آموزش درد بر درد، عملکرد و حس عمقی بیماران دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی بود.
مواد و رو شها: روش تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی بود. 45 زن دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی به سه گروه تمرین ثباتی با
آموزش درد ) 15 نفر(، تمرین ثباتی بدون آموزش درد ) 15 نفر( و کنترل ) 15 نفر( تقسیم شدند. گرو ههای تمرینی تمرینات را به مدت
شش هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند؛ مدت تمرین در هر جلسه 45 دقیقه طول م یکشید. متغیرهای درد، ناتوانی و حس عمقی
کمری-لگنی به ترتیب با استفاده از مقیاس بصری درد، پرس شنام ه اوستوستری و گونیامتر دستی انداز هگیری شد. به منظور تحلیل
تفاو تهای درون گروهی از آزمو ن آماری تی زوجی و از آزمون تحلیل واریانس یک راهه برای بررسی تفاو تهای بین گروهی استفاده شد.
یافت هها: هر دو مداخله تمرینی بر بهبود درد، ناتوانی عملکردی و حس عمقی مؤثر بودند، تفاوت آماری معناداری تنها در بین دو گروه
تجربی بر متغیرهای وابسته مشاهده شد. همچنین تفاوت آماری در گروه کنترل معنادار نبود.
نتیج هگیری: یافت هها نشان داد هر دو گروه تمرینات ثباتی با و بدون آموزش درد بر کاهش درد، بهبود ناتوانی و حس عمقی کمری
لگنی افراد دارای کمردرد مزمن غیراختصاصی مؤثر بود. با توجه به بهبودی متغیرهای انداز هگیری شده در دو گروه تمرینی پیشنهاد
م یشود، ترکیبی از این تمرینات در درمان بیماران مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی در آینده استفاده شود.
متن کامل [PDF 348 kb]   (730 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1399/2/29 | پذیرش: 1399/8/22 | انتشار: 1399/10/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.