دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 24-14 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه خوارزمی
2- دانشگاه خوارزمی ، moein.saghari@yahoo.com
چکیده:   (1721 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: بــا توجــه بــه شــیوع آســیب های مــچ پــا در میــان بازیکنــان بســکتبال در اثــر کاهــش دامنــه حرکتــی دورســی فلکشــن و در نتیجــه تضعیــف عملکــرد مــچ پــا یــا ضعــف درتعــادل ایــن افــراد، اســتفاده از برنامه هــای تمرینــی مناســب بســیار مهــم می باشــد. لــذا هــدف از تحقیــق حاضــر بررســی تاثیــر هشــت هفتــه تمرینــات ترابانــد بــر درد، تعــادل پویــا و عملکــرد بسکتبالیســت های نوجــوان آماتــور دارای محدودیــت دورســی فلکشــن مــچ پــا می باشــد.  ســال) دارای محدودیــت دورســی فلکشــن مــچ پــا در ایــن تحقیــق نیمــه تجربــی شــرکت 17 تــا 12 نوجــوان بسکتبالیســت (30 مــواد و روش هــا: ) تقســیم شــدند. ارزیابــی دامنــه حرکتــی دورســی فلکشــن مــچ پــا، تعــادل، عملکــرد و n=15) و کنتــرل (n=15کردنــد کــه بــه دو گــروه تجربــی( صــورت گرفــت. ســپس ورزشــکاران گــروه تجربــی VAS و آزمــون v-cut، تســت Yدرد بــه ترتیــب بــه وســیله تســت لانــچ بــا تحمــل وزن، تســت دقیقــه انجــام دادنــد.30تمرینــات ترابانــد را بــه مــدت هشــت هفتــه، هــر هفتــه ســه جلســه و هــر جلســه بــه مــدت یافته هــا: نتایــج آزمون هــای آمــاری نشــان داد کــه تمرینــات ترابانــد بــر درد، دامنــه حرکتــی دورســی فلکشــن، تعــادل پویــا و عملکــرد نوجوانــان بسکتبالیســت دارای محدودیــت دورســی فلکشــن تاثیــر داشــته و بــه طــور معنــی داری باعــث افزایــش دامنــه حرکتــی، تعــادل و عملکــرد و همچنیــن .)p 0/05کاهــش درد در مــچ پــا شــده اســت ( نتیجه گیــری: افــزودن برنامه هــای تمرینــات ترابانــد بــه تمرینــات متــداول نوجوانــان بسکتبالیســت می توانــد باعــث افزایــش تعــادل، دامنــه حرکتــی مفصــل مــچ پــا و بهبــود عملکــرد شــود کــه احتمــالا می توانــد از بــروز آســیب های مــچ پــا پیشــگیری کنــد.
متن کامل [PDF 401 kb]   (1002 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/9/5 | پذیرش: 1398/11/7 | انتشار: 1399/2/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.