دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 48-38 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه شهید بهشتی ، m_gheitasi@sbu.ac.ir
2- دانشگاه تهران
3- دانشگاه آزاد
چکیده:   (2448 مشاهده)
 هــدف و زمینــه: کمــردرد یکــی از مهمتریــن علــل بازنشســتگی زود هنــگام در ورزشــکاران محســوب می شــود. هــدف ایــن مطالعــه بررســی تأثیــر تمرینــات ترکیبــی ثبــات مرکــزی و حســی- حرکتــی بــر درد، عملکــرد و تــرس از حرکــت در ورزشــکاران مــرد بازنشســته مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی بــود.  مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه تجربــی و طــرح آن مطالعــه ای دو گروهــی همــراه بــا پیــش آزمــون و پــس آزمــون بــود. نمونه هــای  ورزشــکار مــرد بازنشســته مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی بودنــد کــه بــه صــورت دو ســو کــور تصادفــی شــده و بــه دو گــروه ۳۰پژوهــش تجربــی و کنتــرل تقســیم شــدند. شــدت درد بــا مقیــاس دیــداری درد، میــزان ناتوانــی بــا پرسشــنامه اوسوســتری و بــرای تعییــن میــزان تــرس از حرکــت از مقیــاس تمپــا اســتفاده شــد. گــروه تجربــی هشــت هفتــه  تمرینــات ثبــات مرکــزی و تمرینــات حســی- حرکتــی را انجــام و گــروه کنتــرل  مــن ویتنــی و بــرای بررســی اختــلاف درون گروهــی u هیــچ گونــه مداخلــۀ درمانــی را تجربــه نکردنــد. بــرای بررســی اختــلاف بیــن گروهــی از آزمــون   اســتفاده گردیــد.p≤۰/۰۵از آزمــون ویلکاکســون در ســطح معنــاداری یافته هــا: نتایــج پژوهــش حاضــر پــس از هشــت هفتــه تمرینــات ترکیبــی ثبــات مرکــزی و حســی-حرکتی کاهــش معنــاداری را در میــزان شــدت درد و تــرس از حرکــت و افزایــش معنــاداری را در عملکــرد ورزشــکاران مــرد بازنشســته مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیراختصاصــی نشــان داد. عصبــی- عضلانــی ناشــی از بهبــود ِ نتیجــه گیــری: بــه نظــر می رســد افزایــش قــدرت و ثبــات ناحیــۀ مرکــزی بــدن همــراه بــا توســعۀ کنتــرل عملکــرد حــس عمقــی متعاقــب تمرینــات ثبــات مرکــزی و حســی- حرکتــی ممکــن اســت موجــب کاهــش شــدت درد و تــرس از حرکــت و افزایــش عملکــرد در ورزشــکاران مــرد بازنشســته مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیراختصاصی گــردد.
متن کامل [PDF 381 kb]   (1601 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/8/13 | پذیرش: 1398/11/18 | انتشار: 1399/2/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.