دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 62-50 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران
2- دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، maedeakhavan@yahoo.com
3- Iran University of Medical Sciences
چکیده:   (1488 مشاهده)
 هـدف و زمینـه: واحـد مراقبت هـای پـس از بیهوشـی، واحـدی در مجـاورت اتـاق عمل اسـت که جهـت مراقبـت از بیماران در حـال بهبـود از آثار بیهوشـی و جراحـی، طراحـی شـده اسـت. بیمارانـی کـه بـه ایـن واحـد منتقـل می شـوند، در معـرض خطـرات و عـوارض جبران ناپذیـری هسـتند؛ لـذا جهـت ارزیابـی مناسـب بیمـاران، اسـتاندارد بـودن ایـن واحـد حائـز اهمیـت بالایی اسـت. بنابرایـن محققان بر آن شـدند تـا با بررسـی وضعیت اسـتاندارد ایـن واحـد در بیمارسـتان های دانشـگاه علـوم پزشـکی ایـران گامـی در جهـت ارتقـا ایـن واحد بـر اسـاس اسـتانداردهای جدیـد بردارند. مــواد و روش هــا: مطالعــه حاضــر، مطالعــه ای توصیفــی- مقطعــی اســت کــه بــه روش سرشــماری در واحــد مراقبت هــای پــس از بیهوشــی بیمارســتان های دانشــگاه علــوم پزشــکی ایــران انجام گرفتــه اســت. ابــزار گــردآوری داده هــا چک لیســتی محقــق ســاخته اســت کــه در ســه بعــد  انجام گرفتــه اســت. SPSS 25 اســتاندارهای عملکــردی، ســاختار و تجهیــزات طراحــی گردیــده اســت. تحلیــل دادهــا بــا اســتفاده از نرم افــزار  بیمارســتان 3 بیمارســتان در حــد اســتاندارد، 7 بیمارســتان موردمطالعــه، در بعــد تجهیــزات 11 یافته هــا: نتایــج ایــن پژوهــش نشــان داد کــه از  بیمارســتان نزدیــک 5 بیمارســتان در حــد اســتاندارد، 2 بیمارســتان دور از اســتاندارد بــود. همچنیــن در بعــد ســاختاری 1نزدیــک بــه اســتاندارد و  بیمارســتان دور از اســتاندارد بــود. ایــن در حالــی اســت کــه در بعــد عملکــردی تمامــی واحدهــای موردمطالعــه در حــد اســتاندارد 4بــه اســتاندارد و بودنــد. و همچنیــن بیــن مشــخصات دموگرافیــک و بعــد عملکــردی ارتبــاط معنــاداری مشــاهده نشــد. نتیجه گیــری: وضعیــت ســاختاری واحدهــای مراقبــت پــس از بیهوشــی در بیمارســتان های موردمطالعــه نیازمنــد بازنگــری بــا توجــه بــه اســتاندارهای جدیــد اســت. همچنیــن ضــرورت اســتفاده از تجهیــزات تکمیلــی و نویــن جهــت ارتقــا ارائــه خدمــات بــه بیمــاران احســاس می شــود.
 
متن کامل [PDF 301 kb]   (1227 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مراقبتهاي پس از بيهوشي
دریافت: 1398/8/8 | پذیرش: 1398/8/23 | انتشار: 1398/11/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.