دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 13-1 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.Z.REC.1397.001

XML English Abstract Print


1- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر
2- دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر ، amirimajd@abhariau.ac.ir
3- دانشگاه علوم پزشکی زنجان
چکیده:   (2160 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: همودیالیــز موجــب طولانــی شــدن زندگــی بیمــاران مبتــلا بــه نارســایی مزمــن کلیــه می شــود امــا عــوارض همودیالیــز همــواره موجــب رنــج ایــن بیمــاران می شــود.درد مزمــن از شــایع تریــن مشــکلات بیمــاران تحــت همودیالیــز اســت و یــک موقعیــت ناتــوان کننــده اســت کــه بــا برخــی از متغیرهــای روان شــناختی همــراه می شــود لــذا جســتجوی روش هایــی بــرای کاهــش درد ایــن بیمــاران اهمیــت دارد برایــن اســاس ایــن پژوهــش بــا هــدف تعییــن اثربخشــی شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی  بــر شــدت درد بیمــاران کلیــوی تحــت همودیالیــز اجــرا شــد. مــواد و روش هــا: روش پژوهــش حاضــر از نــوع نیمــه آزمایشــی بــا طــرح پیــش آزمــون- پــس آزمــون و پیگیــری بــا گــروه کنتــرل بــود. جامعــه  نفــر بــا روش هدفمنــد انتخــاب و بــه روش تصادفــی ســاده بــه 20 بودنــد.1397پژوهــش بیمــاران تحــت درمــان بــا همودیالیــز شــهر زنجــان در ســال  جلســه ا ســاعته 8 نفــری جایگزیــن شــدند. جهــت انجــام مداخلــه بیمــاران گــروه آزمایــش در طــی دو مــاه در 10کمــک قرعــه کشــی در دو گــروه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی را بــه صــورت گروهــی دریافــت کردنــد و گــروه کنتــرل هیچگونــه درمانــی دریافــت نکردند. برای ســنجش (اســتفاده شــد.  داده هــا بــا روش تحلیــل 11-point Numbered Rating Scale(NRS-11 نقطــه ای 11متغیرهــای پژوهــش از مقیــاس عــددی  تحلیــل شــدند. 24 واریانــس چنــد متغیــره و بااســتفاده از نرم افــزار اس پــی اس اس نســخه یافته هــا: نتایــج آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازه گیــری مکــرر نشــان داد کــه پــس از انجــام مداخلــه، نمــره مقیــاس شــدت درد بــه طــور .)P <0/01 ) و مرحلــه در هیــچ کــدام از زیــر مقیاس هــا معنــی دار نبــود ( P >0/01معنــاداری نســبت بــه گــروه کنتــرل کاهــش پیــدا کــرد ( نتیجه گیــری: بــه طورکلــی نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه شــناخت درمانــی مبتنــی بــر ذهــن آگاهــی بــه عنــوان روش درمانــی مؤثــری در کاهــش شــدت درد بیمــاران کلیــوی تحــت همودیالیــز محســوب می گــردد. لــذا پیشــنهاد می شــود درمانگــران و متخصصیــن از ایــن نــوع مداخلــه بــرای ارتقــا ســلامت بیمــاران اســتفاده نماینــد.
 
متن کامل [PDF 336 kb]   (843 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/8/4 | پذیرش: 1398/11/7 | انتشار: 1399/2/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.