دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 76-63 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Ghadimi Karahroudi S, Sepehrian Azar F. Comparison of Health Anxiety, Sleep and Life quality in People With and Without Chronic Pain. JAP 2020; 10 (4) :63-76
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5473-fa.html
قدیمی کرهرودی سپیده، سپهریان آذر فیروزه. مقایسه اضطراب سلامت، کیفیت خواب و کیفیت زندگی در افراد با و بدون درد مزمن. بیهوشی و درد. 1398; 10 (4) :63-76

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5473-fa.html


1- دانشگاه ارومیه
چکیده:   (2324 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: درد مزمــن بــه عنــوان یکــی از مهم تریــن مشــکلات بهداشــت عمومــی در بزرگســالان شــناخته شــده و باعــث عواقــب شــدید شــخصی و اقتصــادی اســت. ایــن تحقیــق بــا هــدف بررســی مقایســه اضطــراب ســلامت، کیفیــت خــواب و کیفیــت زندگــی در افــراد بــا و بــدون درد مزمــن صــورت پذیرفــت. مــواد و روش هــا: پژوهــش حاضــر از نــوع مطالعــات توصیفــی (علــی- مقایســه ای) بــود. جامعــه آمــاری ایــن تحقیــق شــامل تمــام بیمــاران بــا  بــه درمانگاه هــای تخصصــی ســلطان زاده و 1397 و بــدون درد مزمــن در شــهر ارومیــه می باشــد کــه در ماه هــای اردیبهشــت تــا مــرداد ســال  نفــر کــه از طریــق همتا ســازی بــه روش نمونه گیــری 120 نفــر). نمونــه ایــن تحقیــق شــامل 1800 بیمارســتان امــام خمینــی مراجعــه کرده انــد ( نفــر ســالم). ابــزار پژوهــش شــامل پرسشــنامه های اضطــراب ســلامت سالکووســکیس، کیفیــت 60 نفــر بیمــار و 60 در دســترس انتخــاب شــده اند ( خــواب ســن پیترزبــورگ و فــرم کوتــاه کیفیــت زندگــی می شــد. جهــت تحلیــل داده هــا از روش آمــاری تحلیــل واریانــس چنــد متغیــره و آزمــون  مســتقل بهــره گرفتــه شــد. t یافته هــا: نتایــج پژوهــش حاضــر نشــان داد کــه بیــن افــراد بــا و بــدون درد مزمــن در اضطــراب ســلامت، کیفیــت خــواب و کیفیــت زندگــی ). بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن، کیفیــت خــواب و کیفیــت زندگــی پایین تــری نســبت بــه افــراد P<0/001 اختــلاف معنــی داری وجــود دارد ( بــدون درد مزمــن دارنــد. یافته هــا نشــان داد کــه بیمــاران مبتــلا بــه درد مزمــن ســطح بالاتــری از اضطــراب ســلامت را در مقایســه بــا افــراد بــدون درد مزمــن دارنــد. نتیجه گیری: براساس یافته ها، متخصصان در درمان درد مزمن توجه بیشتری به متغیرهای روان شناختی داشته باشند.
متن کامل [PDF 324 kb]   (2044 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/6/23 | پذیرش: 1398/8/23 | انتشار: 1398/11/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb