دوره 10، شماره 4 - ( زمستان 1398 )                   جلد 10 شماره 4 صفحات 49-36 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Shojaedin S S, karimi Z. Effect and durability of eight weeks of central stability and Pilates exercises on sensory function, quality of life and pain in women with non-specific chronic low back pain. JAP 2020; 10 (4) :36-49
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5472-fa.html
الماسی ساناز، شجاع الدین صدرالدین، کریمی زهرا. تاثیر و ماندگاری هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و پیلاتس بر عملکرد حسی، کیفیت زندگی و میزان درد زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی. بیهوشی و درد. 1398; 10 (4) :36-49

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5472-fa.html


1- دانشگاه آزاد واحد جنوب
2- دانشگاه خوارزمی ، sa_shojaedin@yahoo.com
چکیده:   (2002 مشاهده)
 هــدف و زمینــه: کمــردرد یکــی از مشــکلات اساســی بهداشــتی درمانــی پرهزینــه در بســیاری از کشــورهای پیشــرفته و در حــال پیشــرفت اســت که اثــرات اقتصــادی و اجتماعــی زیــادی بــر جــای می گــذارد. بنابرایــن هــدف از مطالعــه حاضــر بررســی تاثیــر و مانــدگاری هشــت هفتــه تمرینــات ثبــات مرکــزی و پیلاتــس بــر عملکــرد حســی، کیفیــت زندگــی و میــزان درد زنــان مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی بــود.   نفــر بــه عنــوان نمونــه انتخــاب بــه و صــورت تصادفــی بــه ســه گــروه 30 مــواد و روش هــا: بــا روش نمونه گیــری هدفمنــد و در دســترس تعــداد  نفــره تمرینــات پیلاتــس، تمرینــات ثبــات مرکــزی و گــروه کنتــرل تقســیم شــد. پیــش از شــروع پروتکل هــای تمرینــی پرسشــنامه کیفیــت 10 زندگــی تکمیــل و اندازه گیری هــای درد و عملکــرد حســی انجــام شــد. بعــد از هشــت هفتــه و یــک مــاه بعــد از آن، بــه ماننــد مراحــل پیــش آزمــون  در نظــر P 0/05 ارزیابی هــا تکــرار شــد. از آزمــون تحلیــل واریانــس بــا اندازه گیــری مکــرر جهــت بررســی نتایــج اســتفاده شــد. ســطح معنــی داری گرفتــه شــد. یافته هــا: تمرینــات پیلاتــس و ثبــات مرکــزی تاثیــر معنــاداری بــر مقیــاس بصــری درد، عملکــرد حســی و کیفیــت زندگــی بیمــاران مبتــلا بــه کمــردرد مزمــن غیــر اختصاصــی داشــت. عملکــرد حســی در گــروه تمرینــات ثبــات مرکــزی بعــد از یــک مــاه مانــدگاری داشــت. نتیجــه گیــری: نتایــج مطالعــه حاضــر نشــان داد تمرینــات ثبــات دهنــده مرکــزی و تمرینــات پیلاتــس تفــاوت چندانــی در رابطــه بــا متغییر هایــی همچــون کیفیــت زندگــی و مقیــاس بصــری درد ندارنــد امــا در رابطــه بــا کنتــرل حســی تفــاوت معنــاداری بــا یکدیگــر دارنــد کــه ایــن اثــر بخشــی در رابطــه بــا تمرینــات ثبــات مرکــزی بیشــتر از تمرینــات پیلاتــس اســت.

 
متن کامل [PDF 450 kb]   (1864 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1398/6/13 | پذیرش: 1398/7/22 | انتشار: 1398/11/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb