دوره 11، شماره 1 - ( بهار 1399 )                   جلد 11 شماره 1 صفحات 69-61 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه ازاد اسلامی تهران جنوب ، tavakkoli.sahar70@gmail.com
2- هیات علمی دانشگاه غیرانتفاعی رفاه
چکیده:   (1425 مشاهده)
 پژوهــش حاضــر بــا هــدف تعییــن نقــش صمیمیــت زناشــویی و هــوش معنــوی در پیش بینــی درد پــس از جراحــی ســزارین انجــام شــد. ایــن پژوهــش از نــوع توصیفی-همبســتگی بــود. جامعــه آمــاری پژوهــش شــامل کلیــه زنانــی بــود کــه در بیمارســتان های دولتــی شــهر قــم در تابســتان  نفــر انتخــاب شــدند، 200 تحــت عمــل جراحــی ســزارین انتخابــی قــرار گرفتــه بودنــد و بــا روش نمونــه گیــری غیــر تصادفــی در دســترس 1397 ) مــورد 1997) و پرسشــنامه درد مــک گیــل( 2008)، پرسشــنامه هــوش معنــوی کینــگ(2001و بــا پرسشــنامه صمیمیــت زناشــویی بــاگاروزی( ارزیابــی قــرار گرفتنــد. داده هــا بــا اســتفاده از آزمــون همبســتگی پیرســون و رگرســیون چندگانــه مــورد  تحلیــل قــرار گرفــت. نتایــج نشــان داد بیــن صمیمیــت زناشــویی و هوشــی معنــوی بــا درد پــس از زایمــان رابطــه منفــی و معنــاداری وجــود دارد، و صمیمیــت زناشــویی و هــوش معنــوی 0/17 درصــد ســهم در پیش بینــی درد پــس از جراحــی ســزارین دارنــد. 
 
واژه‌های کلیدی: صمیمیت زناشویی، هوش معنوی، درد
متن کامل [PDF 285 kb]   (1402 دریافت)    
نوع مطالعه: كاربردي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: 1398/4/23 | پذیرش: 1398/11/18 | انتشار: 1399/2/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.