دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 104-91 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- دانشگاه تهران ، mfiroozy@ut.ac.ir
2- دانشگاه تهران
چکیده:   (2461 مشاهده)
 زمینـه و هـدف: درد مزمن مشـکلی شـایع، مخر یـک گزینـه  مؤثـر پیشـنهاد شـده اند. آزمایشـات بسـیاری اثرگـذاری ایـن درمان هـا را تأییـد و فراتحلیل هـای متعـددی میـزان تأثیر آن هـا را تخمین زده انـد. امـا بـا در نظـر گرفتـن تأثیـر دو جنبـه ی روانـی و اجتماعی درد، ایـن احتمال وجـود دارد که جمعیـت ایرانی پاسـخ متفاوتی به ایـن درمان ها ت درد مزمـن در بزرگسـالان ایرانی به وسـیله ی فراتحلیل مداخلات داخلیسـت که ّ بدهـد. هـدف ما بررسـی اثربخشـی مداخلات روان شـناختی بر شـد تاکنون اجراء شـده اسـت.  جسـتجو شـدند. ریسک سـوگیری در هر مطالعه بر اساس PubMed مــواد و روش هــا: مطالعات واجد شـرایط سـه دیتابیس ایران داک، علم نت و ی مداخلات روان شـناختی بر شـدت درد بـراورد و متغیرهای تعدیل کننده  احتمالی بررسـی شـدند. ّ ملاک هـای مرکـز کوکـران ارزیابـی، حجم اثر کل ) بود، امـا میـان مطالعات عـدم تجانس معناداری مشـاهده d>0.8 یافته هـا: حجـم  اثـر هـم در مرحلـه  پس آزمـون و هـم در مرحله  پیگیـری بـزرگ ( شـد. بررسـی های بیشـتر نشـان داد کـه مقطـع تحصیلی پژوهشـگر، بیشـترین اثـر تعدیل کننده را بر میزان اثربخشـی داشـته اسـت، به طـوری که در پژوهش هـای مقطـع أرشـد حجـم  اثر بیشـتری را نسـبت بـه مقطع دکتـری ارائه کـرده بودند. نتیجه گیـری: بـه نظـر می رسـد کـه میزان تأثیـر واقعی درمان هـای روان شـناختی کم تر از حجـم  اثر براورد شـده در این فراتحلیل باشـد و بخشـی از ایـن نتایـج تـا حـدودی ناشـی از خطاهـای روشـی یـا سـوگیری در پژوهش ها اسـت. با در نظـر تعداد بـالای پژوهش ها، به نظر می رسـد کـه اصلاحات کوچکـی در پژوهش هـای آینـده بتوانـد تأثیـرات بزرگـی بـر ادبیات داخلی بگـذارد. پیشـنهاداتی برای بهبـود طراحی آزمایشـات و همچنیـن تحلیل و گـزارش آن ها ارائه شـد.
متن کامل [PDF 475 kb]   (1246 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مديريت درد مزمن
دریافت: 1398/3/30 | پذیرش: 1398/5/14 | انتشار: 1398/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.