دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 80-71 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:

Hajizadeh R, Papisad M. Effectiveness of Massage after Impulse Exercises on Pain and Proprioception Sense of Ankle in Female Beginner Taekwondo . JAP 2019; 10 (3) :71-80
URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5449-fa.html
حاجی زاده رقیه، افرونده رقیه، پاپی صاد مرضیه. اثربخشی ماساژ بعد از تمرینات ضربه ای بر درد و حس عمقی مچ پا در دختران تکواندوکار مبتدی . بیهوشی و درد. 1398; 10 (3) :71-80

URL: http://jap.iums.ac.ir/article-1-5449-fa.html


1- دانشگاه محقق اردبیلی
2- دانشگاه محقق اردبیلی ، afroundeh@gmail.com
3- دانشگاه پیام نور
چکیده:   (2041 مشاهده)
     زمینــه و هــدف: هــدف تحقیــق حاضــر بررســی اثربخشــی ماســاژ بعــد از تمرینــات ضربــه ای بــر درد و حــس عمقــی مــچ پــا در دختــران تکوانــدوکار مبتــدی بــود. 9 نفــر از تکوانــدوکاران مبتــدی مشکین شــهر بــه روش نمونه گیــری داوطلبانــه انتخــاب و به صــورت تصادفــی بــه دو گــروه 18 مــواد و روش هــا: ثانیــه اســتراحت 20 ثانیــه  میــت زنــی و 20 تکــرار 3نفــری تجربــی (ماســاژ) و گــروه کنتــرل تقســیم شــدند. هــر دو گــروه پروتــکل تمریــن را در  دقیقــه ماســاژ قــرار گرفتنــد. میــزان درد بــا اســتفاده از پرسشــنامه درد 30بیــن هــر تکــرار انجــام دادنــد و گــروه تجربــی بعــد از تمریــن تحــت  درجــه پلانتــار فلکشــن مــچ پــای راســت در زمان هــای اســتراحت، 25 و 20مــگ گیــل و حــس عمقــی مــچ پــا بــه روش خطــای بازســازی زاویــه  ســاعت بعــد از تمریــن اندازه گیــری شــدند. بــرای مقایســه درون گروهــی از آزمــون 48 و 2بلافاصلــه بعــد از تمریــن، بلافاصلــه بعــد از ماســاژ،  مســتقل اســتفاده شــد. t تحلیــل واریانــس بــا اندازه گیــری مکــرر و بــرای مقایســه بــرون گروهــی از آزمــون یافته هــا: میــزان درد در هــر دو گــروه تجربــی و کنتــرل در همــه مراحــل نســبت بــه زمــان اســتراحت به طــور معنــی داری بالاتــر بــود ) بــا اینحــال بعــد از اعمــال ماســاژ در همــه مراحــل در گروهــی کــه ماســاژ دریافــت کردنــد بطــور معنــی داری کمتــر از گــروه کنتــرل p>0/05( درجــه پلانتــار فلکشــن مــچ پــای راســت در هیچ یــک از گروه هــای تجربــی 20 ). تغییــرات درون گروهــی خطــای بازســازی زاویــه p>0/05بــود ( درجــه پلانتارفلکشــن مــچ 25 بــه ترتیــب )، امــا تغییــرات درون گروهــی خطــای بازســازی زاویــه p=0/833 ،p=0/103 و کنتــرل معنــی دار نبــود ( بــه ترتیــب). تغییــرات بیــن گروهــی خطــای بازســازی p=0/18 ،p=0/001 پــای راســت در گــروه تجربــی و نــه در گــروه کنتــرل معنــی دار بــود ( ،p=0/026 ســاعت بعــد از تمریــن معنــی دار و در گــروه تجربــی کمتــر بــود ( 2 درجــه پلانتــار فلکشــن مــچ پــای راســت تنهــا 25 و 20زاویــه  بــه ترتیــب). p=0/003 نتیجه گیــری: نتایــج تحقیــق حاضــر حاکــی از آن اســت کــه اعمــال ماســاژ حــدود دو ســاعت بعــد موجــب کاهــش میــزان درد و بهبــود حــس عمقــی مــچ پــا می شــود.
واژه‌های کلیدی: ماساژ، درد، حس عمقی
متن کامل [PDF 387 kb]   (1280 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: مدیریت درد حاد
دریافت: 1398/2/27 | پذیرش: 1398/4/29 | انتشار: 1398/6/10

ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
CAPTCHA

ارسال پیام به نویسنده مسئول


بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به بیهوشی و درد می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2023 CC BY-NC 4.0 | Anesthesiology and Pain

Designed & Developed by : Yektaweb