دوره 10، شماره 3 - ( پاییز 1398 )                   جلد 10 شماره 3 صفحات 90-81 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


1- ، barghamadi@uma.ac.ir
چکیده:   (2084 مشاهده)
 زمینــه و هــدف: بررســی متغیرهــای فشــار کف پایــی امــروزه درک درســتی از آســیب های احتمالــی وارده بــه کــف پــا  می دهــد. لــذا هــدف از پژوهــش حاضــر مقایســه مقایســه متغیرهــای فشــار کف پایــی در مــردان و زنــان ســالم طــی راه رفتــن بــود. زن سـالم بود. جهـت اندازه گیری متغیرهای فشـار کف پایی طـی راه رفتن در مـردان و زنان 15 مرد و 15 مـواد و روش هـا: پژوهـش حاضـر شـامل                                هرتز) اسـتفاده شـد. جهت تحلیل های آماری از تی مسـتقل اسـتفاده شـد. 300سـالم از دسـتگاه فوت اسـکن (نرخ نمونه برداری: ) مــردان در P=0/001) و قدامی-خلفــی (P=0/001 یافته هــا: نتایــج نشــان داد میــزان جابجایــی مرکــز فشــار در راســتای داخلی-خارجــی ( مقایســه بــا زنــان طــی راه رفتــن بیشــتر بــوده اســت. همچنیــن نتایــج نشــان داد اوج فشــار در اســتخوان کــف پایــی پنجــم در مــردان درمقایســه  ،)P=0/049) ، ســوم(P=0/043 ). بــه عــاوه اوج نیروهــا در اســتخوان کــف پایــی اول (P= 0/004بــا زنــان طــی راه رفتــن بیشــتر بــوده اســت ( ). در مــردان در مقایســه بــا زنــان بیشــتر بــوده اســت.P=0/049) و قســمت داخلــی پاشــنه (P=0/011)، پنجــم (P=0/012چهــارم( نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه یافته هــای پژوهــش مبنــی بــر افزایــش نوســانات مرکــز فشــار و افزایــش فشــار و نیروهــا در مــردان طــی راه رفتــن و رابطــه بیــن الگــوی فشــار و نیــرو بــا آســیب دیدگی، بــه نظــر می  رســد مــردان در طــول راه رفتــن بیشــتر در معــرض آســیب دیدگــی قــرار دارنــد.
متن کامل [PDF 290 kb]   (1210 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/2/14 | پذیرش: 1398/4/29 | انتشار: 1398/6/10

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.